زبان امروز

سارائی [skr]

شمار متكلمان:
20.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
1
واژه‌های تلفظ‌شده:
91
واژه‌های تلفظ‌نشده:
0