زبان امروز

هاواييايی [haw]

شمار متكلمان:
2.000
شمار متكلمان در فوروو:
256
واژه‌های تلفظ‌شده:
555
واژه‌های تلفظ‌نشده:
811