زبان امروز

خومانی [ngh]

شمار متكلمان:
5
شمار متكلمان در فوروو:
12
واژه‌های تلفظ‌شده:
274
واژه‌های تلفظ‌نشده:
52