زبان امروز

موهاوک [moh]

شمار متكلمان:
4.000
شمار متكلمان در فوروو:
20
واژه‌های تلفظ‌شده:
325
واژه‌های تلفظ‌نشده:
124

Join our community

تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب