زبان امروز

كوتاوا [avk]

شمار متكلمان:
n/a
شمار متكلمان در فوروو:
2
واژه‌های تلفظ‌شده:
462
واژه‌های تلفظ‌نشده:
16