زبان امروز

اوجيب وا [oj]

شمار متكلمان:
100.000
شمار متكلمان در فوروو:
19
واژه‌های تلفظ‌شده:
148
واژه‌های تلفظ‌نشده:
39