زبان امروز

مین نان [nan]

شمار متكلمان:
50.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
746
واژه‌های تلفظ‌شده:
24.619
واژه‌های تلفظ‌نشده:
943