زبان امروز

خمر [km]

شمار متكلمان:
16.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
115
واژه‌های تلفظ‌شده:
103
واژه‌های تلفظ‌نشده:
402