زبان امروز

یه یی [yey]

شمار متكلمان:
55.000
شمار متكلمان در فوروو:
5
واژه‌های تلفظ شده:
136
واژه‌های تلفظ نشده:
270