زبان امروز

اينگوش [inh]

شمار متكلمان:
322.900
شمار متكلمان در فوروو:
56
واژه‌های تلفظ‌شده:
161
واژه‌های تلفظ‌نشده:
478
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب