زبان امروز

مجارستانی [hu]

شمار متكلمان:
10.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
5.227
واژه‌های تلفظ‌شده:
78.327
واژه‌های تلفظ‌نشده:
4.003