زبان امروز

ولاپوک [vo]

شمار متكلمان:
20
شمار متكلمان در فوروو:
11
واژه‌های تلفظ‌شده:
504
واژه‌های تلفظ‌نشده:
917