زبان امروز

مین نان [nan]

شمار متكلمان:
50.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
948
واژه‌های تلفظ‌شده:
25.384
واژه‌های تلفظ‌نشده:
1.413
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب