زبان امروز

اسپرانتو [eo]

شمار متكلمان:
1.000
شمار متكلمان در فوروو:
391
واژه‌های تلفظ‌شده:
68.942
واژه‌های تلفظ‌نشده:
31
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب