زبان امروز

نوسو [ii]

شمار متكلمان:
6.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
6
واژه‌های تلفظ شده:
242
واژه‌های تلفظ نشده:
4