زبان امروز

ارزيا [myv]

شمار متكلمان:
96.860
شمار متكلمان در فوروو:
23
واژه‌های تلفظ‌شده:
105
واژه‌های تلفظ‌نشده:
223
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب