زبان امروز

ولوف [wo]

شمار متكلمان:
13.300.000
شمار متكلمان در فوروو:
40
واژه‌های تلفظ‌شده:
192
واژه‌های تلفظ‌نشده:
720