زبان امروز

والون [wa]

شمار متكلمان:
1.120.000
شمار متكلمان در فوروو:
6
واژه‌های تلفظ شده:
92
واژه‌های تلفظ نشده:
942