زبان امروز

باشكير [ba]

شمار متكلمان:
1.249.240
شمار متكلمان در فوروو:
46
واژه‌های تلفظ‌شده:
16.227
واژه‌های تلفظ‌نشده:
284