زبان امروز

دانمارکی [da]

شمار متكلمان:
5.620.000
شمار متكلمان در فوروو:
3.238
واژه‌های تلفظ‌شده:
34.203
واژه‌های تلفظ‌نشده:
231
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب