زبان امروز

ولوف [wo]

شمار متكلمان:
5.267.000
شمار متكلمان در فوروو:
42
واژه‌های تلفظ‌شده:
192
واژه‌های تلفظ‌نشده:
736
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب