زبان امروز

ليگوريايی [lij]

شمار متكلمان:
2.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
4
واژه‌های تلفظ‌شده:
107
واژه‌های تلفظ‌نشده:
48