زبان امروز

روسی [ru]

شمار متكلمان:
285.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
32.236
واژه‌های تلفظ شده:
262.763
واژه‌های تلفظ نشده:
50