زبان امروز

اندونزیایی [ind]

شمار متكلمان:
200.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
1.344
واژه‌های تلفظ‌شده:
10.619
واژه‌های تلفظ‌نشده:
2.326