زبان امروز

فریزی غربی [fy]

شمار متكلمان:
500.000
شمار متكلمان در فوروو:
39
واژه‌های تلفظ شده:
464
واژه‌های تلفظ نشده:
371