زبان امروز

چينی شيانگ [hsn]

شمار متكلمان:
36.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
215
واژه‌های تلفظ شده:
1.185
واژه‌های تلفظ نشده:
517