زبان امروز

آشوری آرامی نوین [aii]

شمار متكلمان:
220.000
شمار متكلمان در فوروو:
9
واژه‌های تلفظ‌شده:
17
واژه‌های تلفظ‌نشده:
58