زبان امروز

عربی الجزایر [arq]

شمار متكلمان:
29.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
215
واژه‌های تلفظ‌شده:
109
واژه‌های تلفظ‌نشده:
76
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب