فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 34.508
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 159.096
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 616
  • فرانسوی عكس از Luke Ma