ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 88.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.784
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 74.193
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 21.094
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه