هدف ما

چالش ما زنده نگه داشتن همه زبان ها با حفظ گفتار روزمره و لهجه های بومی است.

چگونه می توانید کمک کنید

کمک مالی (1 دلار ، 3 دلار ، 5 دلار ... ، یک بار ، ماهانه).
وقت بگذارید - کلمات را به زبان مادری خود تلفظ کنید، خطاها را گزارش دهید.

مقدار نادرست
مقدار نادرست
کمکهای شما کجا خواهد رفت؟

کمکهای مالی شما به فوروو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.:

ایجاد ویژگی های جدید برای فوروو و اضافه نمودن زبان های جدید به پایگاه داده فوروو.

بهبود سرورهای فوروو و کیفیت صدا