يو كانتونيايی راهنمای تلفظ

[粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 71.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.777
  • واژه‌های تلفظ شده: 29.087
  • واژه‌های تلفظ نشده: 489