هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.191
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 109.489
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 28
  • هلندی عكس از David Evers