هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.008
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 108.211
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 8
  • هلندی عكس از David Evers