پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38.924
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 133.235
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 4
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo