پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 36.375
  • واژه‌های تلفظ شده: 132.151
  • واژه‌های تلفظ نشده: 14
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo