اسپرانتو راهنمای تلفظ

[Esperanto]

پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 327
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 28.538
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 781
  • اسپرانتو عكس از Public domain