اسپرانتو راهنمای تلفظ

[Esperanto]

پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 322
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 21.783
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 12
  • اسپرانتو عكس از Public domain