تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

واژگان

 • ضبط تلفظ 第二個 第二個 [zh]
 • ضبط تلفظ erreskada erreskada [eu]
 • ضبط تلفظ Пристайко Пристайко [uk]
 • ضبط تلفظ Mañjuśrī Mañjuśrī [sa]
 • ضبط تلفظ Gaganagañja Gaganagañja [sa]
 • ضبط تلفظ Ākāśagarbha Ākāśagarbha [sa]
 • ضبط تلفظ आकाशगर्भ आकाशगर्भ [sa]
 • ضبط تلفظ Sahasrabhuja Sahasrabhuja [sa]
 • ضبط تلفظ महास्थामप्राप्त महास्थामप्राप्त [sa]
 • ضبط تلفظ Mahāsthāmaprāpta Mahāsthāmaprāpta [sa]
 • ضبط تلفظ Jean Dembarrère Jean Dembarrère [fr]
 • ضبط تلفظ Alexis Joseph Delzons Alexis Joseph Delzons [fr]
 • ضبط تلفظ Jean François Delort de Gléon Jean François Delort de Gléon [fr]
 • ضبط تلفظ Jacques Antoine Adrien Delort Jacques Antoine Adrien Delort [fr]
 • ضبط تلفظ Antoine Guillaume Delmas Antoine Guillaume Delmas [fr]
 • ضبط تلفظ 意思決定機関 意思決定機関 [zh]
 • ضبط تلفظ 这个女孩子太漂亮了 这个女孩子太漂亮了 [zh]
 • ضبط تلفظ күргәләдек күргәләдек [tt]
 • ضبط تلفظ күргәләде күргәләде [tt]
 • ضبط تلفظ 不要打我! 不要打我! [zh]
 • ضبط تلفظ төнтекләнүе төнтекләнүе [tt]
 • ضبط تلفظ төнтекләнгән төнтекләнгән [tt]
 • ضبط تلفظ Wishkah Wishkah [en]
 • ضبط تلفظ anklets anklets [en]
 • ضبط تلفظ өдөржин өдөржин [mn]
 • ضبط تلفظ ᏌᎶᎵ ᏌᎶᎵ [chr]
 • ضبط تلفظ ᎦᎸᏍᎦ ᎦᎸᏍᎦ [chr]
 • ضبط تلفظ ᎦᎸᎶᎢ ᎦᎸᎶᎢ [chr]
 • ضبط تلفظ Vajrapāṇi Vajrapāṇi [sa]
 • ضبط تلفظ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎦ ᎠᎵᏍᏓᏴᎲᏍᎦ [chr]
 • ضبط تلفظ वज्रपाणि वज्रपाणि [sa]
 • ضبط تلفظ ᏧᎦᏃᏮᎢ ᏧᎦᏃᏮᎢ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏧᏴᏨᎢ ᏧᏴᏨᎢ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏭᏕᎵᎬᎢ ᏭᏕᎵᎬᎢ [chr]
 • ضبط تلفظ ᎠᏬᎯᎵ ᎠᏬᎯᎵ [chr]
 • ضبط تلفظ Vajrasattva Vajrasattva [sa]
 • ضبط تلفظ ᏃᏥ ᏃᏥ [chr]
 • ضبط تلفظ ᎠᏓᏯᎯ ᎠᏓᏯᎯ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏩᏚᏰᎳ ᏩᏚᏰᎳ [chr]
 • ضبط تلفظ ᎦᎵᏉᎩ ᎦᎵᏉᎩ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏩᏯ ᏩᏯ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏐᏈᎵ ᏐᏈᎵ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏲᎾ ᏲᎾ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏧᎳᏍᎩ ᏧᎳᏍᎩ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏒᎦᏛ ᎢᎾᎨᎠᏁᎵ ᏒᎦᏛ ᎢᎾᎨᎠᏁᎵ [chr]
 • ضبط تلفظ ᏄᎾ ᏄᎾ [chr]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ 二十二个人 二十二个人 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 二十块钱 二十块钱 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 十二块钱 十二块钱 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 二号线 二号线 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 第四次 第四次 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 第二。 第二。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢我吗?-嗯。 你喜欢我吗?-嗯。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你不喜欢中国菜吗? -对。 你不喜欢中国菜吗? -对。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢中国菜吗? -喜欢。 你喜欢中国菜吗? -喜欢。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你明天不来吗?-不来。 你明天不来吗?-不来。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你明天不来吗?-来。 你明天不来吗?-来。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你没有工作吗? -对。 你没有工作吗? -对。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你是大学生吗? -对。 你是大学生吗? -对。 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 妈妈会做饭吗? 妈妈会做饭吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 他在你们学校学中文吗? 他在你们学校学中文吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们也去吗? 你们也去吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们明天见面吗? 你们明天见面吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你想家吗? 你想家吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢她吗? 你喜欢她吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 他是老板吗? 他是老板吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你是大学生吗? 你是大学生吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢咖啡吗? 你喜欢咖啡吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢咖啡 你喜欢咖啡 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 他是老板吗? 他是老板吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 妈妈, 我要吃巧克力, 可以吗? 妈妈, 我要吃巧克力, 可以吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我现在想去洗手间, 可以吗? 我现在想去洗手间, 可以吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 今天我们都不喝酒, 好吗? 今天我们都不喝酒, 好吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 不要告诉他, 好吗? 不要告诉他, 好吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我们去你家, 好吗? 我们去你家, 好吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你喜欢我妹妹, 是吗? 你喜欢我妹妹, 是吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你没来过, 是吗? 你没来过, 是吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 他们昨天都没去, 是吗? 他们昨天都没去, 是吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们见过, 对吗? 你们见过, 对吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 这样做, 对吗? 这样做, 对吗? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们明天来, 好不好? 你们明天来, 好不好? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 周末去看电影, 好不好? 周末去看电影, 好不好? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我们回家吧, 好不好? 我们回家吧, 好不好? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你姓王, 是不是? 你姓王, 是不是? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 九点开会, 是不是? 九点开会, 是不是? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你有新女朋友了, 是不是? 你有新女朋友了, 是不是? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你昨天没回家, 对不对? 你昨天没回家, 对不对? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我们是好朋友, 对不对? 我们是好朋友, 对不对? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 他是你的老板, 对不对? 他是你的老板, 对不对? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你会说中文, 对不对? 你会说中文, 对不对? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们明天来, 好不好 ? 你们明天来, 好不好 ? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我上网买票 我上网买票 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你怎么买票? 你怎么买票? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我开车回家 我开车回家 [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 你们怎么回家? 你们怎么回家? [zh] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 我坐火车去 我坐火车去 [zh] [متفرقه]