تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ‌نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ 十数 十数 [ja]
 • ضبط تلفظ Las encuestas diecen que... Las encuestas diecen que... [es]
 • ضبط تلفظ на созвоне на созвоне [ru]
 • ضبط تلفظ извернись извернись [ru]
 • ضبط تلفظ бормотолог бормотолог [ru]
 • ضبط تلفظ вырви вырви [ru]
 • ضبط تلفظ вырви глаз вырви глаз [ru]
 • ضبط تلفظ щупловатость щупловатость [ru]
 • ضبط تلفظ куролеся куролеся [ru]
 • ضبط تلفظ emyn emyn [cy]
 • ضبط تلفظ относ относ [ru]
 • ضبط تلفظ आनापान आनापान [hi]
 • ضبط تلفظ Tenía algo que ver con la ruptura de su matrimonio. Tenía algo que ver con la ruptura de su matrimonio. [es]
 • ضبط تلفظ 黄富楚 黄富楚 [zh]
 • ضبط تلفظ آیسل آیسل [fa]
 • ضبط تلفظ padres adoptivos padres adoptivos [es]
 • ضبط تلفظ Él la abandonó por otra mujer. Él la abandonó por otra mujer. [es]
 • ضبط تلفظ isaru isaru [scn]
 • ضبط تلفظ 古市古墳群 古市古墳群 [ja]
 • ضبط تلفظ 蘇我 入鹿 蘇我 入鹿 [ja]
 • ضبط تلفظ Estás en una relación pero jamás te comprometes. Estás en una relación pero jamás te comprometes. [es]
 • ضبط تلفظ no me comprometo a nada no me comprometo a nada [es]
 • ضبط تلفظ بيك بيك [ar]
 • ضبط تلفظ أرنولد بيك أرنولد بيك [ar]
 • ضبط تلفظ empreendedores empreendedores [pt]
 • ضبط تلفظ Cada día soportamos peor los problemas que surgen. Cada día soportamos peor los problemas que surgen. [es]
 • ضبط تلفظ Asemoon Asemoon [tr]
 • ضبط تلفظ ձոն ձոն [hy]
 • ضبط تلفظ cannalaruni cannalaruni [scn]
 • ضبط تلفظ Lärmbelästigungen Lärmbelästigungen [de]
 • ضبط تلفظ mmiscatu mmiscatu [scn]
 • ضبط تلفظ pick pick [cs]
 • ضبط تلفظ Arnold Pick Arnold Pick [cs]
 • ضبط تلفظ Narduzzu Narduzzu [scn]
 • ضبط تلفظ 恍如 恍如 [zh]
 • ضبط تلفظ Joe Manchin Joe Manchin [en]
 • ضبط تلفظ 2016 domaine de Parage Côtes de Gascogne, France 2016 domaine de Parage Côtes de Gascogne, France [fr]
 • ضبط تلفظ Raoul pal Raoul pal [en]
 • ضبط تلفظ je gagne, donc j'épargne je gagne, donc j'épargne [fr]
 • ضبط تلفظ asuuko asuuko [fi]
 • ضبط تلفظ Ich warte auf jemanden. Ich warte auf jemanden. [de]
 • ضبط تلفظ un pont béquille-métal un pont béquille-métal [fr]
 • ضبط تلفظ مگه نه مگه نه [fa]
 • ضبط تلفظ 馬の口 馬の口 [ja]
 • ضبط تلفظ 後ろ影 後ろ影 [ja]
 • ضبط تلفظ I'm going to put my best foot forward, and be optimistic. I'm going to put my best foot forward, and be optimistic. [en]
 • ضبط تلفظ vigilantes vigilantes [en]
 • ضبط تلفظ which is unsurprisingly not affiliated with which is unsurprisingly not affiliated with [en]
 • ضبط تلفظ in den ersten Lebensjahren in den ersten Lebensjahren [de]
 • ضبط تلفظ eine Tätigkeit ausüben eine Tätigkeit ausüben [de]