تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ criaderos criaderos [es]
 • ضبط تلفظ birrefringencias birrefringencias [es]
 • ضبط تلفظ creacionismos creacionismos [es]
 • ضبط تلفظ afenfosmofobias afenfosmofobias [es]
 • ضبط تلفظ verismos verismos [es]
 • ضبط تلفظ gluconatos gluconatos [es]
 • ضبط تلفظ flemudos flemudos [es]
 • ضبط تلفظ piragüismos piragüismos [es]
 • ضبط تلفظ candioteros candioteros [es]
 • ضبط تلفظ tochimbos tochimbos [es]
 • ضبط تلفظ detersorios detersorios [es]
 • ضبط تلفظ barcas barcas [es]
 • ضبط تلفظ llegamientos llegamientos [es]
 • ضبط تلفظ aireamientos aireamientos [es]
 • ضبط تلفظ verborreas verborreas [es]
 • ضبط تلفظ baídas baídas [es]
 • ضبط تلفظ ladeos ladeos [es]
 • ضبط تلفظ retornelos retornelos [es]
 • ضبط تلفظ vizcaínos vizcaínos [es]
 • ضبط تلفظ pauperismos pauperismos [es]
 • ضبط تلفظ orbedades orbedades [es]
 • ضبط تلفظ afusiones afusiones [es]
 • ضبط تلفظ musculaciones musculaciones [es]
 • ضبط تلفظ siervos siervos [es]
 • ضبط تلفظ cocheras cocheras [es]
 • ضبط تلفظ desaguisados desaguisados [es]
 • ضبط تلفظ sotabancos sotabancos [es]
 • ضبط تلفظ semaneros semaneros [es]
 • ضبط تلفظ aravicos aravicos [es]
 • ضبط تلفظ lamaserías lamaserías [es]
 • ضبط تلفظ centelleos centelleos [es]
 • ضبط تلفظ masteleros masteleros [es]
 • ضبط تلفظ critiqueos critiqueos [es]
 • ضبط تلفظ loterías loterías [es]
 • ضبط تلفظ virotes virotes [es]
 • ضبط تلفظ anisotropías anisotropías [es]
 • ضبط تلفظ calcógrafos calcógrafos [es]
 • ضبط تلفظ banderolas banderolas [es]
 • ضبط تلفظ trampazos trampazos [es]
 • ضبط تلفظ buscios buscios [es]
 • ضبط تلفظ rescaños rescaños [es]
 • ضبط تلفظ cansamientos cansamientos [es]
 • ضبط تلفظ lucillos lucillos [es]
 • ضبط تلفظ endecasílabos endecasílabos [es]
 • ضبط تلفظ dosímetros dosímetros [es]
 • ضبط تلفظ martinetas martinetas [es]
 • ضبط تلفظ tríodos tríodos [es]
 • ضبط تلفظ braquíceros braquíceros [es]
 • ضبط تلفظ desentendimientos desentendimientos [es]
 • ضبط تلفظ malletes malletes [es]