چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.893
  • واژه‌های تلفظ شده: 64.229
  • واژه‌های تلفظ نشده: 395
  • چکی عكس از Anfin