چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.142
  • واژه‌های تلفظ شده: 66.057
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30
  • چکی عكس از Anfin