چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.943
  • واژه‌های تلفظ شده: 64.720
  • واژه‌های تلفظ نشده: 770
  • چکی عكس از Anfin
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه