چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.198
  • واژه‌های تلفظ شده: 66.330
  • واژه‌های تلفظ نشده: 41
  • چکی عكس از Anfin