چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.355
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 67.577
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2
  • چکی عكس از Anfin