فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.615
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 58.723
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 388
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic