مجارستانی راهنمای تلفظ

[Magyar]

پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.640
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 73.892
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.144
  • مجارستانی عكس از Ivanhoe