کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.812
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 53.376
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 6.926
  • کره ای عكس از Republic of Korea