چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 1.091.782.930
  • شمار متكلمان در فوروو: 26.133
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 102.622
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 171
  • چینی عكس از Jakub Hałun