عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.367
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 91.166
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 904
  • عربی عكس از misbahhammoud
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه