دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
01/01/2013 Ararat [it] Ararat تلفظ 0 رأی
10/08/2011 sfigmomanometro [it] sfigmomanometro تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Monte La Schera [it] Monte La Schera تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Castelveccana [it] Castelveccana تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Soragna [it] Soragna تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Arenzano [it] Arenzano تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Scagliotti [it] Scagliotti تلفظ 0 رأی
28/05/2011 facondia [it] facondia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2011 araliano [it] araliano تلفظ 0 رأی
26/04/2011 toponimia [it] toponimia تلفظ 0 رأی
26/04/2011 Suello [it] Suello تلفظ 0 رأی
26/04/2011 kaone [it] kaone تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuellare [it] stuellare تلفظ 0 رأی
26/04/2011 stuello [it] stuello تلفظ 0 رأی
22/04/2011 ipocoristico [it] ipocoristico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] fra Bartolomeo di Paolo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] Paolo di Jacopo تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Baccio della Porta [it] Baccio della Porta تلفظ 0 رأی
18/04/2011 muffe [it] muffe تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kilt [it] kilt تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kiwi [it] kiwi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kimono [it] kimono تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Bujon [it] Bujon تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera تلفظ 0 رأی
18/04/2011 adelfia [it] adelfia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano تلفظ 0 رأی