دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/01/2011 gattara [it] gattara تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gavina [it] gavina تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gastrula [it] gastrula تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garantista [it] garantista تلفظ 0 رأی
16/01/2011 andare a gattoni [it] andare a gattoni تلفظ 0 رأی
16/01/2011 prendere per il ganascino [it] prendere per il ganascino تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gardesano [it] gardesano تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garibaldino [it] garibaldino تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garantito [it] garantito تلفظ 0 رأی
16/01/2011 castaldo [it] castaldo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 ganghero [it] ganghero تلفظ 0 رأی
16/01/2011 ganglioma [it] ganglioma تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gangsterismo [it] gangsterismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garantismo [it] garantismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gasogeno [it] gasogeno تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gasometro [it] gasometro تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gastaldo [it] gastaldo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gamberetto [it] gamberetto تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gambetto [it] gambetto تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gambo [it] gambo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gambrinismo [it] gambrinismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 ganascino [it] ganascino تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gambaletto [it] gambaletto تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galvanometro [it] galvanometro تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galvanoscopio [it] galvanoscopio تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garrese [it] garrese تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garrito [it] garrito تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garbuglio [it] garbuglio تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garbo [it] garbo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 garbino [it] garbino تلفظ 0 رأی