دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
12/02/2011 geomagnetismo [it] geomagnetismo تلفظ 0 رأی
12/02/2011 gerarca [it] gerarca تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geotropismo [it] geotropismo تلفظ 0 رأی
12/02/2011 germicida [it] germicida تلفظ 0 رأی
12/02/2011 gerundivo [it] gerundivo تلفظ 0 رأی
12/02/2011 gessoso [it] gessoso تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geometricità [it] geometricità تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geodesia [it] geodesia تلفظ 0 رأی
12/02/2011 gentildonna [it] gentildonna تلفظ 0 رأی
12/02/2011 genzianella [it] genzianella تلفظ 0 رأی
12/02/2011 genuflessione [it] genuflessione تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geodetica [it] geodetica تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geosfera [it] geosfera تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geosinclinale [it] geosinclinale تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geomanzia [it] geomanzia تلفظ 0 رأی
12/02/2011 geologia [it] geologia تلفظ 0 رأی
12/02/2011 elvezi [it] elvezi تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotale [it] cotale تلفظ 0 رأی
23/01/2011 costui [it] costui تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotogna [it] cotogna تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotanto [it] cotanto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 costumato [it] costumato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 costura [it] costura تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotognata [it] cotognata تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cote [it] cote تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotesto [it] cotesto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 cotica [it] cotica تلفظ توسط scarletta
23/01/2011 Sisto [it] Sisto تلفظ 0 رأی
23/01/2011 Enzo [it] Enzo تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Quercia comune [it] Quercia comune تلفظ 0 رأی