دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2018 solo come un cane [it] solo come un cane تلفظ 0 رأی
28/05/2018 avere del geniale [it] avere del geniale تلفظ 1 رأی
28/05/2018 autospazzatrice [it] autospazzatrice تلفظ 0 رأی
21/05/2018 di bell'aspetto [it] di bell'aspetto تلفظ 0 رأی
21/05/2018 codice di accesso [it] codice di accesso تلفظ 0 رأی
21/05/2018 buco nell'acqua [it] buco nell'acqua تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Costanza Miriano [it] Costanza Miriano تلفظ 0 رأی
21/05/2018 mister [it] mister تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dialettofono [it] dialettofono تلفظ 0 رأی
21/05/2018 malaticci [it] malaticci تلفظ 0 رأی
21/05/2018 malaticcia [it] malaticcia تلفظ 0 رأی
21/05/2018 malaticce [it] malaticce تلفظ 0 رأی
20/05/2018 galoppino [it] galoppino تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Curti [it] Curti تلفظ 0 رأی
20/05/2018 porta del paradiso [it] porta del paradiso تلفظ 0 رأی
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] Riccardo Bellofiore تلفظ 0 رأی
20/05/2018 pulendo [it] pulendo تلفظ 0 رأی
22/08/2015 zagarese [it] zagarese تلفظ 0 رأی
22/08/2015 silicei [it] silicei تلفظ 0 رأی
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio تلفظ 0 رأی
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia تلفظ 0 رأی
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere تلفظ 0 رأی
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore تلفظ 0 رأی
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione تلفظ 0 رأی
26/03/2013 elastan [it] elastan تلفظ 0 رأی
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo تلفظ 0 رأی
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti تلفظ 0 رأی
01/01/2013 giudichino [it] giudichino تلفظ 0 رأی
01/01/2013 interpellino [it] interpellino تلفظ 0 رأی