دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/01/2011 galop [it] galop تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galloromanzo [it] galloromanzo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galvanismo [it] galvanismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 Gallone [it] Gallone تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galoppatoio [it] galoppatoio تلفظ 1 رأی
16/01/2011 gallonato [it] gallonato تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galoppata [it] galoppata تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallomania [it] gallomania تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallismo [it] gallismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallinella [it] gallinella تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2011 gallinaio [it] gallinaio تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallinaceo [it] gallinaceo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallinaccio [it] gallinaccio تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallico [it] gallico تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallicano [it] gallicano تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallicanesimo [it] gallicanesimo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galletta [it] galletta تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gallego [it] gallego تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galleggiamento [it] galleggiamento تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galla [it] galla تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galero [it] galero تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galeopiteco [it] galeopiteco تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galeone [it] galeone تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galego [it] galego تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galbulo [it] galbulo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galattoforo [it] galattoforo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galattico [it] galattico تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galassia [it] galassia تلفظ توسط shalafi81
16/01/2011 galantomismo [it] galantomismo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gal [it] gal تلفظ 0 رأی