دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 gelateria [it] gelateria تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gelsicoltura [it] gelsicoltura تلفظ 0 رأی
18/01/2011 geminazione [it] geminazione تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gendarmeria [it] gendarmeria تلفظ 0 رأی
18/01/2011 genealogia [it] genealogia تلفظ 0 رأی
18/01/2011 generalizzazione [it] generalizzazione تلفظ 0 رأی
18/01/2011 generazione [it] generazione تلفظ 0 رأی
18/01/2011 Genia [it] Genia تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gene [it] gene تلفظ 0 رأی
18/01/2011 generalato [it] generalato تلفظ 0 رأی
18/01/2011 genietto [it] genietto تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gavone [it] gavone تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gaudio [it] gaudio تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gattice [it] gattice تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gastroscopio [it] gastroscopio تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gasteropode [it] gasteropode تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gazzettiere [it] gazzettiere تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gazzettino [it] gazzettino تلفظ 0 رأی
18/01/2011 geco [it] geco تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gelicidio [it] gelicidio تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gelone [it] gelone تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gelseto [it] gelseto تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gendarme [it] gendarme تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gelatinizzante [it] gelatinizzante تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gemello [it] gemello تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gelificante [it] gelificante تلفظ 0 رأی
17/01/2011 genitale [it] genitale تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gastroduodenale [it] gastroduodenale تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gastroenterico [it] gastroenterico تلفظ 0 رأی
17/01/2011 gemino [it] gemino تلفظ 0 رأی