دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
22/01/2011 senza soluzione di continuità [it] senza soluzione di continuità تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2011 implementale [it] implementale تلفظ 0 رأی
22/01/2011 geostazionario [it] geostazionario تلفظ 0 رأی
22/01/2011 georgico [it] georgico تلفظ 0 رأی
22/01/2011 geodetico [it] geodetico تلفظ 0 رأی
22/01/2011 geocentrico [it] geocentrico تلفظ 0 رأی
22/01/2011 genuflesso [it] genuflesso تلفظ 0 رأی
22/01/2011 matroso [it] matroso تلفظ 0 رأی
22/01/2011 travertino [it] travertino تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madroso [it] madroso تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madrigalesco [it] madrigalesco تلفظ 0 رأی
22/01/2011 maestranza [it] maestranza تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madreporico [it] madreporico تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madreselva [it] madreselva تلفظ 0 رأی
22/01/2011 geminare [it] geminare تلفظ 0 رأی
22/01/2011 gattoni [it] gattoni تلفظ 0 رأی
22/01/2011 gauss [it] gauss تلفظ 0 رأی
22/01/2011 gemellare [it] gemellare تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madrepora [it] madrepora تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madrigaleggiare [it] madrigaleggiare تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madrigalessa [it] madrigalessa تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madriale [it] madriale تلفظ 0 رأی
22/01/2011 madrialetto [it] madrialetto تلفظ 0 رأی
20/01/2011 Ermanno Scervino [it] Ermanno Scervino تلفظ 0 رأی
20/01/2011 bovindo [it] bovindo تلفظ 0 رأی
20/01/2011 boaro [it] boaro تلفظ 0 رأی
18/01/2011 generalità [it] generalità تلفظ 0 رأی
18/01/2011 genericità [it] genericità تلفظ 0 رأی
18/01/2011 gazatura [it] gazatura تلفظ 0 رأی
18/01/2011 geenna [it] geenna تلفظ 0 رأی