دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2014 grave accent [en] grave accent تلفظ 1 رأی
08/11/2014 epiglottal [en] epiglottal تلفظ 1 رأی
08/11/2014 off-peak [en] off-peak تلفظ 1 رأی
08/11/2014 M.A.L.T. [en] M.A.L.T. تلفظ 0 رأی
08/11/2014 codomain [en] codomain تلفظ 1 رأی
08/11/2014 restructure [en] restructure تلفظ 1 رأی
07/11/2014 bargain counter [en] bargain counter تلفظ 0 رأی
07/11/2014 material witness [en] material witness تلفظ 0 رأی
07/11/2014 aye-aye [en] aye-aye تلفظ 1 رأی
07/11/2014 color-coded [en] color-coded تلفظ 0 رأی
07/11/2014 church tower [en] church tower تلفظ 0 رأی
07/11/2014 sleep-inducing [en] sleep-inducing تلفظ 0 رأی
07/11/2014 water aerobics [en] water aerobics تلفظ 0 رأی
07/11/2014 spreadsheets [en] spreadsheets تلفظ 0 رأی
07/11/2014 commuted [en] commuted تلفظ 1 رأی
07/11/2014 Cheniere [en] Cheniere تلفظ 0 رأی
07/11/2014 Whinstone [en] Whinstone تلفظ 0 رأی
07/11/2014 Callan McAuliffe [en] Callan McAuliffe تلفظ 1 رأی
07/11/2014 Vortimer [en] Vortimer تلفظ 0 رأی
07/11/2014 Underhill [en] Underhill تلفظ 1 رأی
07/11/2014 multipennate [en] multipennate تلفظ 0 رأی
07/11/2014 wallboard [en] wallboard تلفظ 0 رأی
06/11/2014 antiterrorism [en] antiterrorism تلفظ 1 رأی
06/11/2014 mused [en] mused تلفظ 0 رأی
06/11/2014 horrors [en] horrors تلفظ 0 رأی
06/11/2014 Tim Mcinnerny [en] Tim Mcinnerny تلفظ 0 رأی
06/11/2014 postulated [en] postulated تلفظ 0 رأی
06/11/2014 heliotropin [en] heliotropin تلفظ 0 رأی
06/11/2014 eucalyptol [en] eucalyptol تلفظ 1 رأی
06/11/2014 child-rearing [en] child-rearing تلفظ 0 رأی