کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/08/2018 cudgelled [en] cudgelled تلفظ 0 رأی
11/08/2018 bruited [en] bruited تلفظ 1 رأی
11/08/2018 opes [en] opes تلفظ 0 رأی
11/08/2018 isopodous [en] isopodous تلفظ 0 رأی
11/08/2018 Isopoda [en] Isopoda تلفظ 0 رأی
11/08/2018 Lord Curzon [en] Lord Curzon تلفظ 1 رأی
11/08/2018 Lord Nuffield [en] Lord Nuffield تلفظ 1 رأی
11/08/2018 Ophiophagy [en] Ophiophagy تلفظ 0 رأی
11/08/2018 Tiflis [en] Tiflis تلفظ 1 رأی
26/07/2018 Casuistical [en] Casuistical تلفظ 0 رأی
26/07/2018 St Mawes [en] St Mawes تلفظ 0 رأی
26/07/2018 De Vere [en] De Vere تلفظ 0 رأی
26/07/2018 fetor [en] fetor تلفظ 0 رأی
26/07/2018 pianoforte [en] pianoforte تلفظ 0 رأی
26/07/2018 Methylsulfonyl [en] Methylsulfonyl تلفظ 0 رأی
22/07/2018 Alex Lascarides [en] Alex Lascarides تلفظ 0 رأی
22/07/2018 Sublimations [en] Sublimations تلفظ 1 رأی
22/07/2018 Intermediaries [en] Intermediaries تلفظ 1 رأی
18/07/2018 Benzenediol [en] Benzenediol تلفظ 0 رأی
18/07/2018 bollix [en] bollix تلفظ 0 رأی
18/07/2018 adalimumab [en] adalimumab تلفظ 0 رأی
18/07/2018 Pitiableness [en] Pitiableness تلفظ 0 رأی
18/07/2018 Lord Reith [en] Lord Reith تلفظ 1 رأی
18/07/2018 precinctive [en] precinctive تلفظ 0 رأی
18/07/2018 Lord Cardigan [en] Lord Cardigan تلفظ 1 رأی
18/07/2018 nightingales [en] nightingales تلفظ 1 رأی
18/07/2018 Metoprolol ER [en] Metoprolol ER تلفظ 0 رأی
18/07/2018 amlodipine besylate [en] amlodipine besylate تلفظ 0 رأی
05/07/2018 decuman [en] decuman تلفظ 0 رأی
05/07/2018 cokey [en] cokey تلفظ 0 رأی