کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2017 Lord Harewood [en] Lord Harewood تلفظ 0 رأی
11/12/2017 reconcilable [en] reconcilable تلفظ 0 رأی
11/12/2017 observeth [en] observeth تلفظ 0 رأی
11/12/2017 ariseth [en] ariseth تلفظ 0 رأی
11/12/2017 proveth [en] proveth تلفظ 0 رأی
11/12/2017 first-degree [en] first-degree تلفظ 1 رأی
11/12/2017 sway-backed [en] sway-backed تلفظ 0 رأی
11/12/2017 signifieth [en] signifieth تلفظ 0 رأی
11/12/2017 consisteth [en] consisteth تلفظ 0 رأی
11/12/2017 seeketh [en] seeketh تلفظ 0 رأی
11/12/2017 celestial body [en] celestial body تلفظ 0 رأی
09/12/2017 Dunkerley [en] Dunkerley تلفظ 0 رأی
09/12/2017 demister [en] demister تلفظ 0 رأی
09/12/2017 leucorrhea [en] leucorrhea تلفظ 0 رأی
09/12/2017 Currier and Ives [en] Currier and Ives تلفظ 1 رأی
09/12/2017 Remploy [en] Remploy تلفظ 1 رأی
06/12/2017 Oresteia [en] Oresteia تلفظ 0 رأی
06/12/2017 pantherine [en] pantherine تلفظ 0 رأی
06/12/2017 ceasefire [en] ceasefire تلفظ 0 رأی
06/12/2017 xenohormesis [en] xenohormesis تلفظ 0 رأی
06/12/2017 Châteauneuf du Pape [en] Châteauneuf du Pape تلفظ 0 رأی
06/12/2017 point-to-point [en] point-to-point تلفظ 0 رأی
05/12/2017 Rebecca Minkoff [en] Rebecca Minkoff تلفظ 0 رأی
05/12/2017 Dioscorides [en] Dioscorides تلفظ 0 رأی
05/12/2017 Shrine Auditorium [en] Shrine Auditorium تلفظ 1 رأی
05/12/2017 acheilous [en] acheilous تلفظ 0 رأی
30/11/2017 wassailing [en] wassailing تلفظ 0 رأی
30/11/2017 Clym Yeobright [en] Clym Yeobright تلفظ 0 رأی
30/11/2017 dihydropteroate diphosphate [en] dihydropteroate diphosphate تلفظ 0 رأی
30/11/2017 Wisley [en] Wisley تلفظ 1 رأی