کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2018 anticlerical [en] anticlerical تلفظ 0 رأی
26/05/2018 amercement [en] amercement تلفظ 0 رأی
26/05/2018 porkies [en] porkies تلفظ 1 رأی
26/05/2018 Courtauld Institute [en] Courtauld Institute تلفظ 1 رأی
26/05/2018 Recrudescences [en] Recrudescences تلفظ 0 رأی
26/05/2018 endosymbionts [en] endosymbionts تلفظ 0 رأی
26/05/2018 hypothetico-deductive [en] hypothetico-deductive تلفظ 0 رأی
26/05/2018 pathoses [en] pathoses تلفظ 0 رأی
26/05/2018 termitophagous [en] termitophagous تلفظ 0 رأی
26/05/2018 physogastry [en] physogastry تلفظ 0 رأی
26/05/2018 bass head [en] bass head تلفظ 0 رأی
15/05/2018 Gallo-Romance [en] Gallo-Romance تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Gallo-Roman [en] Gallo-Roman تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Philometor [en] Philometor تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Ptolemy VI Philometor [en] Ptolemy VI Philometor تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Antiochus IV Epiphanes [en] Antiochus IV Epiphanes تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Ptolemy V Epiphanes [en] Ptolemy V Epiphanes تلفظ 1 رأی
15/05/2018 fibrinosuppurative [en] fibrinosuppurative تلفظ 0 رأی
15/05/2018 Scotist [en] Scotist تلفظ 1 رأی
15/05/2018 Victor de Riqueti [en] Victor de Riqueti تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Covenanter [en] Covenanter تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Eleanor Hibbert [en] Eleanor Hibbert تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Knaresborough railway station [en] Knaresborough railway station تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Defender of the Faith [en] Defender of the Faith تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Victoria Holt [en] Victoria Holt تلفظ 1 رأی
07/05/2018 Defence of the Realm Act [en] Defence of the Realm Act تلفظ 1 رأی
07/05/2018 laugh out loud [en] laugh out loud تلفظ 1 رأی
19/04/2018 trammelled [en] trammelled تلفظ 1 رأی
19/04/2018 trammels [en] trammels تلفظ 1 رأی
19/04/2018 William James Sidis [en] William James Sidis تلفظ 0 رأی