کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/02/2018 briskest [en] briskest تلفظ 2 رأی
12/02/2018 Gaels [en] Gaels تلفظ 0 رأی
12/02/2018 gael [en] gael تلفظ 0 رأی
12/02/2018 Peronosporales [en] Peronosporales تلفظ 0 رأی
12/02/2018 gomphotheres [en] gomphotheres تلفظ 1 رأی
12/02/2018 Marchantiophyta [en] Marchantiophyta تلفظ 0 رأی
12/02/2018 archaicise [en] archaicise تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Costa Coffee [en] Costa Coffee تلفظ 1 رأی
10/02/2018 Costa del Crime [en] Costa del Crime تلفظ 1 رأی
10/02/2018 misnomers [en] misnomers تلفظ 1 رأی
10/02/2018 4711 [en] 4711 تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Glorious Twelfth [en] Glorious Twelfth تلفظ 1 رأی
10/02/2018 pastoralists [en] pastoralists تلفظ 1 رأی
10/02/2018 pastoralist [en] pastoralist تلفظ 1 رأی
10/02/2018 Eleatics [en] Eleatics تلفظ 0 رأی
10/02/2018 anthraces [en] anthraces تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Lady St. Columb [en] Lady St. Columb تلفظ 0 رأی
10/02/2018 Harthacnut [en] Harthacnut تلفظ 0 رأی
10/02/2018 granivory [en] granivory تلفظ 0 رأی
10/02/2018 light-mantled sooty [en] light-mantled sooty تلفظ 1 رأی
10/02/2018 jungle myna [en] jungle myna تلفظ 1 رأی
10/02/2018 pupated [en] pupated تلفظ 1 رأی
07/02/2018 Sylphide [en] Sylphide تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Haworth Parsonage [en] Haworth Parsonage تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Resusci [en] Resusci تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Isoxathion [en] Isoxathion تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Aphra Behn [en] Aphra Behn تلفظ 0 رأی
07/02/2018 Modigliani [en] Modigliani تلفظ 0 رأی
06/02/2018 Crucible Theatre [en] Crucible Theatre تلفظ 1 رأی
06/02/2018 Royal Court Theatre [en] Royal Court Theatre تلفظ 1 رأی