کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/02/2020 Egon Ronay [en] Egon Ronay تلفظ 1 رأی
06/02/2020 There can be but one answer. [en] There can be but one answer. تلفظ 0 رأی
06/02/2020 Sean Pertwee [en] Sean Pertwee تلفظ 1 رأی
06/02/2020 speech disfluencies [en] speech disfluencies تلفظ 0 رأی
06/02/2020 Just kidding! [en] Just kidding! تلفظ 0 رأی
06/02/2020 Doctor Schnabel [en] Doctor Schnabel تلفظ 0 رأی
06/02/2020 xantholeucophore [en] xantholeucophore تلفظ 0 رأی
13/01/2020 in situ [en] in situ تلفظ 1 رأی
05/09/2019 I can't wait to start viola lessons. [en] I can't wait to start viola lessons. تلفظ 0 رأی
26/08/2019 Dotheboys Hall [en] Dotheboys Hall تلفظ 1 رأی
26/08/2019 facet [en] facet تلفظ 0 رأی
26/08/2019 Facet joint [en] Facet joint تلفظ 0 رأی
17/08/2019 superfice [en] superfice تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Isoetales [en] Isoetales تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Lycopodiales [en] Lycopodiales تلفظ 0 رأی
17/08/2019 Christopher Vajda [en] Christopher Vajda تلفظ 0 رأی
03/08/2019 We will grant you a 3 percent discount if your order value is over 15,000 pounds for one shipment. [en] We will grant you a 3 percent discount if your order value is over 15,000 pounds for one shipment. تلفظ 0 رأی
03/08/2019 venous thromboembolism [en] venous thromboembolism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 mitotic checkpoint slippage [en] mitotic checkpoint slippage تلفظ 0 رأی
03/08/2019 iatrogenic microchimerism [en] iatrogenic microchimerism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 de novo variation [en] de novo variation تلفظ 0 رأی
03/08/2019 post-zygotic variation [en] post-zygotic variation تلفظ 0 رأی
03/08/2019 mitochondrial heteroplasmy [en] mitochondrial heteroplasmy تلفظ 0 رأی
03/08/2019 telomere attrition [en] telomere attrition تلفظ 0 رأی
03/08/2019 cryptic mosaicism [en] cryptic mosaicism تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Craniorachischisis [en] Craniorachischisis تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Antinous [en] Antinous تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Chlamydophila [en] Chlamydophila تلفظ 0 رأی
03/08/2019 endoreplication [en] endoreplication تلفظ 0 رأی
03/08/2019 Barugh [en] Barugh تلفظ 0 رأی