کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2017 Airfly [fr] Airfly تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Liposthey [fr] Liposthey تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Herschberg [fr] Herschberg تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Skiacol [fr] Skiacol تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Radja Nainggolan [fr] Radja Nainggolan تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Caychac [fr] Caychac تلفظ 0 رأی
17/01/2017 chalasis [fr] chalasis تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Morgan Poaty [fr] Morgan Poaty تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Gadeyne [fr] Gadeyne تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Desclée de Brouwer [fr] Desclée de Brouwer تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Danneaux [fr] Danneaux تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Saintes Maries de la Mer [fr] Saintes Maries de la Mer تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Nordi Mukiele [fr] Nordi Mukiele تلفظ 0 رأی
17/01/2017 l'amidon [fr] l'amidon تلفظ 0 رأی
17/01/2017 des polyphosphates [fr] des polyphosphates تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Jessilaine [fr] Jessilaine تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Marie Nordlinger [fr] Marie Nordlinger تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Poleaux [fr] Poleaux تلفظ 0 رأی
17/01/2017 le carraghénane [fr] le carraghénane تلفظ 0 رأی
17/01/2017 dégradations [fr] dégradations تلفظ 0 رأی
17/01/2017 l’outillage [fr] l’outillage تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Vanot [fr] Vanot تلفظ 0 رأی
17/01/2017 l’emporta [fr] l’emporta تلفظ 0 رأی
17/01/2017 précuite 30 % [fr] précuite 30 % تلفظ 0 رأی
17/01/2017 William Rémy [fr] William Rémy تلفظ 0 رأی
17/01/2017 les carraghénanes [fr] les carraghénanes تلفظ 0 رأی
17/01/2017 avant de rajouter [fr] avant de rajouter تلفظ 0 رأی
17/01/2017 des notifications précises [fr] des notifications précises تلفظ 0 رأی
17/01/2017 Joris Marveaux [fr] Joris Marveaux تلفظ 0 رأی
17/01/2017 demeurer calme [fr] demeurer calme تلفظ 0 رأی