کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/09/2019 Bain à la Grenouillère [fr] Bain à la Grenouillère تلفظ 0 رأی
21/09/2019 Notre Père [fr] Notre Père تلفظ 0 رأی
21/09/2019 un empressement [fr] un empressement تلفظ 0 رأی
20/09/2019 des succursales [fr] des succursales تلفظ 0 رأی
20/09/2019 une chance inespérée [fr] une chance inespérée تلفظ 0 رأی
20/09/2019 tenante [fr] tenante تلفظ 0 رأی
20/09/2019 la truite [fr] la truite تلفظ 0 رأی
20/09/2019 une déception [fr] une déception تلفظ 0 رأی
19/09/2019 bourgeonnant [fr] bourgeonnant تلفظ 0 رأی
19/09/2019 1664 [fr] 1664 تلفظ 0 رأی
19/09/2019 enlever la lessive [fr] enlever la lessive تلفظ 0 رأی
18/09/2019 Charles Michel [fr] Charles Michel تلفظ 0 رأی
18/09/2019 irritait [fr] irritait تلفظ 0 رأی
18/09/2019 amusât [fr] amusât تلفظ 0 رأی
18/09/2019 les palmarès [fr] les palmarès تلفظ 0 رأی
18/09/2019 dépliées [fr] dépliées تلفظ 0 رأی
18/09/2019 se dénouer [fr] se dénouer تلفظ 0 رأی
18/09/2019 d'humeur [fr] d'humeur تلفظ 0 رأی
18/09/2019 versera [fr] versera تلفظ 0 رأی
18/09/2019 Macédoine du Nord [fr] Macédoine du Nord تلفظ 0 رأی
18/09/2019 soulignés [fr] soulignés تلفظ 0 رأی
18/09/2019 torque [fr] torque تلفظ 0 رأی
18/09/2019 agent de maîtrise [fr] agent de maîtrise تلفظ 0 رأی
18/09/2019 être épargné [fr] être épargné تلفظ 0 رأی
18/09/2019 rabougrie [fr] rabougrie تلفظ 0 رأی
17/09/2019 frémir d'aise [fr] frémir d'aise تلفظ 0 رأی
17/09/2019 un sentier [fr] un sentier تلفظ 0 رأی
17/09/2019 vider sa vessie [fr] vider sa vessie تلفظ 0 رأی
17/09/2019 toucher un point sensible [fr] toucher un point sensible تلفظ 0 رأی
17/09/2019 cette hauteur [fr] cette hauteur تلفظ 0 رأی