کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/01/2018 Meoise [fr] Meoise تلفظ 0 رأی
19/01/2018 Antoine Meoise [fr] Antoine Meoise تلفظ 0 رأی
19/01/2018 Nachin [fr] Nachin تلفظ 0 رأی
19/01/2018 Baptiste Reynet [fr] Baptiste Reynet تلفظ 0 رأی
19/01/2018 Lianne [fr] Lianne تلفظ 0 رأی
19/01/2018 Valloire [fr] Valloire تلفظ 0 رأی
19/01/2018 classicisme viennois [fr] classicisme viennois تلفظ 0 رأی
19/01/2018 j'ai mis de l'argent de côté [fr] j'ai mis de l'argent de côté تلفظ 0 رأی
19/01/2018 croissent [fr] croissent تلفظ 0 رأی
19/01/2018 ce plat [fr] ce plat تلفظ 0 رأی
19/01/2018 cet instrument [fr] cet instrument تلفظ 0 رأی
19/01/2018 cette fleur [fr] cette fleur تلفظ 0 رأی
18/01/2018 Syoss [fr] Syoss تلفظ 0 رأی
18/01/2018 peinture des caractères [fr] peinture des caractères تلفظ 0 رأی
18/01/2018 faire sonner la rime [fr] faire sonner la rime تلفظ 0 رأی
18/01/2018 il n’y a pas si longtemps [fr] il n’y a pas si longtemps تلفظ 0 رأی
18/01/2018 l’Oural [fr] l’Oural تلفظ 0 رأی
18/01/2018 les monts Oural [fr] les monts Oural تلفظ 0 رأی
18/01/2018 Maudieu [fr] Maudieu تلفظ 0 رأی
17/01/2018 répondre avec humeur [fr] répondre avec humeur تلفظ 0 رأی
17/01/2018 être d'une humeur noire [fr] être d'une humeur noire تلفظ 0 رأی
17/01/2018 cicindèle [fr] cicindèle تلفظ 0 رأی
17/01/2018 Kasaï [fr] Kasaï تلفظ 0 رأی
17/01/2018 Cabirau [fr] Cabirau تلفظ 0 رأی
17/01/2018 en but de [fr] en but de تلفظ 0 رأی
17/01/2018 se sont marrés [fr] se sont marrés تلفظ 0 رأی
17/01/2018 apercevant [fr] apercevant تلفظ 0 رأی
17/01/2018 ça vous irait ? [fr] ça vous irait ? تلفظ 0 رأی
17/01/2018 groupe classique [fr] groupe classique تلفظ 0 رأی
17/01/2018 je vais à Pan'am [fr] je vais à Pan'am تلفظ 0 رأی