کاربر:

AqQoyriq

مشترک تلفظ‌های AqQoyriq شدن

تاریخ واژه رأی‌ها
30/09/2022
Китә казлар, китә, Җанны телеп, китә белеп — кабат кайтмасын. [Фәнил Гыйләҗев] تلفظ
Китә казлар, китә, Җанны телеп, китә белеп — кабат кайтмасын. [Фәнил Гыйләҗев] [tt] 0 رأی
30/09/2022
“Сау кайтыгыз!” — диеп, дога кылып калудан тыш чара юк башка. [Фәнил Гыйләҗев] تلفظ
“Сау кайтыгыз!” — диеп, дога кылып калудан тыш чара юк башка. [Фәнил Гыйләҗев] [tt] 0 رأی
29/09/2022
salın تلفظ
salın [tt] 0 رأی
29/09/2022
gölen تلفظ
gölen [tt] 0 رأی
29/09/2022
äwenen تلفظ
äwenen [tt] 0 رأی
29/09/2022
bılbılın تلفظ
bılbılın [tt] 0 رأی
29/09/2022
mäyen تلفظ
mäyen [tt] 0 رأی
29/09/2022
kümäçen تلفظ
kümäçen [tt] 0 رأی
29/09/2022
camın تلفظ
camın [tt] 0 رأی
29/09/2022
arışın تلفظ
arışın [tt] 0 رأی
29/09/2022
tozın تلفظ
tozın [tt] 0 رأی
29/09/2022
yädäçen تلفظ
yädäçen [tt] 0 رأی
29/09/2022
filen تلفظ
filen [tt] 0 رأی
29/09/2022
ülänen تلفظ
ülänen [tt] 0 رأی
29/09/2022
peläşen تلفظ
peläşen [tt] 0 رأی
29/09/2022
zıyanın تلفظ
zıyanın [tt] 0 رأی
29/09/2022
küñel tulu تلفظ
küñel tulu [tt] 0 رأی
29/09/2022
qarlığanın تلفظ
qarlığanın [tt] 0 رأی
29/09/2022
arqadaşın تلفظ
arqadaşın [tt] 0 رأی
29/09/2022
qorbanın تلفظ
qorbanın [tt] 0 رأی
29/09/2022
küñel tuyu تلفظ
küñel tuyu [tt] 0 رأی
29/09/2022
küñel uynaw تلفظ
küñel uynaw [tt] 0 رأی
29/09/2022
bötnegen تلفظ
bötnegen [tt] 0 رأی
29/09/2022
kigäwenen تلفظ
kigäwenen [tt] 0 رأی
28/09/2022
kümäçenä تلفظ
kümäçenä [tt] 0 رأی
28/09/2022
arqadaşına تلفظ
arqadaşına [tt] 0 رأی
28/09/2022
kigäwenenä تلفظ
kigäwenenä [tt] 0 رأی
28/09/2022
черегендә تلفظ
черегендә [tt] 0 رأی
28/09/2022
шытым бирү تلفظ
шытым бирү [tt] 0 رأی
28/09/2022
аһ оят تلفظ
аһ оят [tt] 0 رأی