دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • Dios تلفظ
  Dios [es]
 • Aya تلفظ
  Aya [es]
 • Ken تلفظ
  Ken [en]
 • maestra تلفظ
  maestra [es]
 • sika تلفظ
  sika [fi]
 • Maysa تلفظ
  Maysa [ilo]
 • manen تلفظ
  manen [nl]
 • Ammon تلفظ
  Ammon [he]
 • balo تلفظ
  balo [la]
 • saka تلفظ
  saka [cs]
 • kanto تلفظ
  kanto [fi]
 • diak تلفظ
  diak [pl]
 • bentana تلفظ
  bentana [ceb]
 • akad تلفظ
  akad [cs]
 • nagan تلفظ
  nagan [pl]
 • Lelong تلفظ
  Lelong [fr]
 • anansa تلفظ
  anansa [ilo]
 • langa تلفظ
  langa [eu]
 • sadino تلفظ
  sadino [pt]
 • marfil تلفظ
  marfil [es]
 • Sabong تلفظ
  Sabong [tl]
 • Pamulinawen تلفظ
  Pamulinawen [ilo]
 • anay تلفظ
  anay [tl]
 • kutsilyo تلفظ
  kutsilyo [tl]
 • Siak تلفظ
  Siak [pag]
 • imdengam تلفظ
  imdengam [ilo]
 • Kadi تلفظ
  Kadi [de]
 • sabsabong تلفظ
  sabsabong [ilo]
 • sentimiento تلفظ
  sentimiento [es]
 • kasam-itan تلفظ
  kasam-itan [ilo]
 • saluyot تلفظ
  saluyot [ilo]
 • bagi تلفظ
  bagi [ind]
 • naudi تلفظ
  naudi [et]
 • tuktok تلفظ
  tuktok [tl]
 • kamatis تلفظ
  kamatis [tl]
 • Dika تلفظ
  Dika [eo]
 • Pusok تلفظ
  Pusok [ilo]
 • Manang تلفظ
  Manang [ilo]
 • Kayo تلفظ
  Kayo [tl]
 • umas-asug تلفظ
  umas-asug [ilo]
 • mabang-aran تلفظ
  mabang-aran [ilo]
 • ayan تلفظ
  ayan [tr]
 • bagana تلفظ
  bagana [pt]
 • tabako تلفظ
  tabako [eo]
 • aklunem تلفظ
  aklunem [ilo]
 • malagipka تلفظ
  malagipka [ilo]
 • sadiam تلفظ
  sadiam [ilo]
 • Annay تلفظ
  Annay [fr]
 • buok تلفظ
  buok [ceb]
 • sadin تلفظ
  sadin [fi]
 • Kupit تلفظ
  Kupit [cs]
 • Panunotem تلفظ
  Panunotem [ilo]
 • Agrayo تلفظ
  Agrayo [ilo]
 • di-agsarday تلفظ
  di-agsarday [ilo]
 • Aw-awagak تلفظ
  Aw-awagak [ilo]
 • pagintultulngan تلفظ
  pagintultulngan [ilo]
 • lamok تلفظ
  lamok [tl]
 • sumina تلفظ
  sumina [pl]
 • bantay تلفظ
  bantay [tl]
 • nasayaat تلفظ
  nasayaat [ilo]
 • diay تلفظ
  diay [es]
 • tulod تلفظ
  tulod [ceb]
 • agayat تلفظ
  agayat [ilo]
 • parya تلفظ
  parya [tr]
 • uray تلفظ
  uray [tr]
 • Napan تلفظ
  Napan [es]
 • dimo تلفظ
  dimo [es]
 • idiay تلفظ
  idiay [es]
 • sinamay تلفظ
  sinamay [es]
 • mapan تلفظ
  mapan [ms]
 • naslag تلفظ
  naslag [nl]
 • ضبط تلفظ 'toy 'toy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ abriem abriem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adda't ditoy adda't ditoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Addada Addada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adu nga adu nga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aduda aduda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agalakanto agalakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agaluadka Agaluadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agbasbasa agbasbasa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agdissu agdissu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agkabaw agkabaw [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglalo aglalo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agmisuotka agmisuotka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agparbeng agparbeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agrukbabda agrukbabda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agruknoy agruknoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsapulka agsapulka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsina sadino agsina sadino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Alaem Alaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aminen aminen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ap-apalan ap-apalan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ apag-ukrad apag-ukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aramidek aramidek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ atipaen atipaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aya't aya't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ayatkon ayatkon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ babawyem babawyem [ilo] در انتظار تلفظ