دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • Dios تلفظ Dios [es]
 • Aya تلفظ Aya [es]
 • maestra تلفظ maestra [es]
 • Ken تلفظ Ken [en]
 • sika تلفظ sika [fi]
 • manen تلفظ manen [nl]
 • Maysa تلفظ Maysa [ilo]
 • Ammon تلفظ Ammon [he]
 • balo تلفظ balo [la]
 • diak تلفظ diak [pl]
 • lilo تلفظ lilo [en]
 • kanto تلفظ kanto [fi]
 • saka تلفظ saka [cs]
 • akad تلفظ akad [cs]
 • anansa تلفظ anansa [ilo]
 • nagan تلفظ nagan [pl]
 • sadino تلفظ sadino [pt]
 • bentana تلفظ bentana [ceb]
 • Lelong تلفظ Lelong [fr]
 • Pamulinawen تلفظ Pamulinawen [ilo]
 • anay تلفظ anay [tl]
 • imdengam تلفظ imdengam [ilo]
 • Sabong تلفظ Sabong [tl]
 • Siak تلفظ Siak [pag]
 • langa تلفظ langa [eu]
 • sabsabong تلفظ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan تلفظ kasam-itan [ilo]
 • Kadi تلفظ Kadi [de]
 • marfil تلفظ marfil [es]
 • kutsilyo تلفظ kutsilyo [tl]
 • saluyot تلفظ saluyot [ilo]
 • naudi تلفظ naudi [et]
 • tuktok تلفظ tuktok [tl]
 • Pusok تلفظ Pusok [ilo]
 • Dika تلفظ Dika [eo]
 • kamatis تلفظ kamatis [tl]
 • umas-asug تلفظ umas-asug [ilo]
 • bagi تلفظ bagi [ind]
 • mabang-aran تلفظ mabang-aran [ilo]
 • sentimiento تلفظ sentimiento [es]
 • bagana تلفظ bagana [pt]
 • Manang تلفظ Manang [ilo]
 • tabako تلفظ tabako [eo]
 • aklunem تلفظ aklunem [ilo]
 • sadiam تلفظ sadiam [ilo]
 • malagipka تلفظ malagipka [ilo]
 • Kayo تلفظ Kayo [tl]
 • Annay تلفظ Annay [fr]
 • sadin تلفظ sadin [fi]
 • Kupit تلفظ Kupit [cs]
 • Panunotem تلفظ Panunotem [ilo]
 • Agrayo تلفظ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday تلفظ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan تلفظ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak تلفظ Aw-awagak [ilo]
 • ayan تلفظ ayan [tr]
 • lamok تلفظ lamok [tl]
 • sumina تلفظ sumina [pl]
 • bantay تلفظ bantay [tl]
 • tulod تلفظ tulod [ceb]
 • agayat تلفظ agayat [ilo]
 • nasayaat تلفظ nasayaat [ilo]
 • buok تلفظ buok [ceb]
 • Napan تلفظ Napan [es]
 • parya تلفظ parya [tr]
 • uray تلفظ uray [tr]
 • dimo تلفظ dimo [es]
 • sinamay تلفظ sinamay [es]
 • naslag تلفظ naslag [nl]
 • ضبط تلفظ aduda aduda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglalo aglalo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bigbigat bigbigat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dagiti dagiti [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Denggem Denggem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinengdeng dinengdeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdoten dutdoten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hardinko hardinko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ilokana Ilokana [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ indayonenkanto indayonenkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ itdem itdem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kagaten kagaten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaniak kaniak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ katuday katuday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kinaraykay kinaraykay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ laeng laeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lila Kikay Lila Kikay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maimasmonto maimasmonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maraniagan maraniagan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maturog maturog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nadawel nadawel [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nagmulaak Nagmulaak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nananam nananam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panggep panggep [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ragsak ragsak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Samsam-itek Samsam-itek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ siasino siasino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sukdalen sukdalen [ilo] در انتظار تلفظ