دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • ضبط تلفظ lumabbaga lumabbaga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mailaok mailaok [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makaturog makaturog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ manlaeng manlaeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matulawan matulawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nabaknang Nabaknang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagimas nagimas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nakaitangpakan nakaitangpakan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanumo nanumo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasaem nasaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naumagen naumagen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagammuanen pagammuanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pumusaksak pumusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sabongka Sabongka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-atda salun-atda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ simmina simmina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Suakonto Suakonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Taeng Taeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuktukkolek tuktukkolek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubbing ubbing [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umulogak umulogak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adu nga adu nga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsina sadino agsina sadino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aya't aya't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasangak balasangak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biday Biday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ daegen daegen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Daytoy Daytoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinakanto dinakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdotem dutdotem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ guram guram [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ il-iliwen il-iliwen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ indayon indayon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isublinanto isublinanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kamaudianan kamaudianan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kasla kasla [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kidaymo kidaymo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ labaslabasam labaslabasam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ liday liday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lumaingka lumaingka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mailibay mailibay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maladaga maladaga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mapan mapan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matumpungan matumpungan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nabordaan nabordaan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagmarka nagmarka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ namarkaan namarkaan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napalangguadka napalangguadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasamsam-it nasamsam-it [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naut-ut naut-ut [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panawam panawam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ papanam papanam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Siasinno Siasinno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ simmungbat simmungbat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sudim sudim [sk | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ talugading talugading [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubing ubing [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Un-unnoyko Un-unnoyko [ilo] در انتظار تلفظ