دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • ضبط تلفظ maregregko maregregko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maudi maudi [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nadayag nadayag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagsaway nagsaway [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanangmo nanangmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napintas napintas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasipnget nasipnget [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngalngalen ngalngalen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagdissuan pagdissuan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panggepmo panggepmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ patiennak patiennak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ramay ramay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sangsangitko Sangsangitko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaem sidaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sinampuso sinampuso [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sul-oyen Sul-oyen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tarong tarong [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tungpalem tungpalem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ukrad ukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agaluadka Agaluadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agparbeng agparbeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ apag-ukrad apag-ukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ babawyem babawyem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ binukbukudam binukbukudam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ danasem danasem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dipay dipay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ emmam emmam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ i ngarud i ngarud [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ilukatmo ilukatmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ inkanto inkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaasian kaasian [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaingas kaingas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kayattay kayattay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kitaem kitaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Liwliwada Liwliwada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makabiag makabiag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maluto maluto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mayaw-awan mayaw-awan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagalis nagalis [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagsina nagsina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nangato nangato [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napintaska napintaska [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngarud ngarud [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ paginbagan paginbagan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pangulkuloten pangulkuloten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ patuluyan patuluyan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ raniagmo raniagmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sansanen sansanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaen sidaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tatangmo tatangmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuppol tuppol [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ wenno wenno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 'toy 'toy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Alaem Alaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aramidek aramidek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ barukongko barukongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bituen bituen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ darasen darasen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ diay diay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungdunguenkanto dungdunguenkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ eskuela eskuela [ilo | arn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ idiay idiay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Inkay Inkay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaasping kaasping [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kalilibnosan kalilibnosan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kapada kapada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kunan kunan [qu | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Liwliwadaka Liwliwadaka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ magmagna magmagna [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Makaited Makaited [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ marigrigat marigrigat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagsisina nagsisina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nanglaylay Nanglaylay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napusaksak napusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasudi nasudi [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngatan ngatan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panio panio [ilo | rap] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ piduten piduten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ rupam rupam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sagaysay sagaysay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sapulem sapulem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ singpet singpet [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ suminakan suminakan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tattao tattao [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuppolmo tuppolmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umasping umasping [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ abriem abriem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agbasbasa agbasbasa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agrukbabda agrukbabda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aminen aminen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ atipaen atipaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bullalayaw bullalayaw [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Dayawmo Dayawmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungngo dungngo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gagayyem gagayyem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikalumbabam ikalumbabam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ immisem immisem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ intay intay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kabalio kabalio [ilo] در انتظار تلفظ