دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • ضبط تلفظ naraniag naraniag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nateng Nateng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ngem Ngem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagraeman pagraeman [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ paniok paniok [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pingping pingping [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sabali sabali [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ saydiay saydiay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ silawan silawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Singpetmo Singpetmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sungo sungo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tilmonen tilmonen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ turog turog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Umayka Umayka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adda't ditoy adda't ditoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agdissu agdissu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agruknoy agruknoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bagnoska Bagnoska [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bibigmo bibigmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bunga't bunga't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dayta dayta [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungngu dungngu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gapu gapu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikeddeng ikeddeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ imnas imnas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ipaidam ipaidam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kadakay kadakay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kallidmo kallidmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kapatgan kapatgan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kenka kenka [eu | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lubongko lubongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maidasay maidasay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makasubkar makasubkar [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mangmangted mangmangted [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matayakon matayakon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nababa nababa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagdissu nagdissu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naimas naimas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nangnangruna nangnangruna [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naregreg naregreg [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngipen ngipen [ilo | pag] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ palasbangem palasbangem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pannaranay pannaranay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pintasmo pintasmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-at salun-at [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ silawmo silawmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ suako suako [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubanmo ubanmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umisem umisem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Addada Addada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agkabaw agkabaw [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsapulka agsapulka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasang balasang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bibinenka bibinenka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dayto dayto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinak dinak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdot dutdot [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gaw-aten gaw-aten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikutannanto ikutannanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ imparabur imparabur [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Issemmo Issemmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kadakuada kadakuada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kenkan kenkan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ la unay la unay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lelongko Lelongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lumabbaga lumabbaga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mailaok mailaok [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makaturog makaturog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ manlaeng manlaeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matulawan matulawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nabaknang Nabaknang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagimas nagimas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nakaitangpakan nakaitangpakan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanumo nanumo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasaem nasaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naumagen naumagen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagammuanen pagammuanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pumusaksak pumusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sabongka Sabongka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-atda salun-atda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ simmina simmina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Suakonto Suakonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Taeng Taeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuktukkolek tuktukkolek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubbing ubbing [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umulogak umulogak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adu nga adu nga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsina sadino agsina sadino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aya't aya't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasangak balasangak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biday Biday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ daegen daegen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Daytoy Daytoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinakanto dinakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdotem dutdotem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ guram guram [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ il-iliwen il-iliwen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ indayon indayon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isublinanto isublinanto [ilo] در انتظار تلفظ