دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • kanto تلفظ kanto [fi]
 • Aya تلفظ Aya [es]
 • Ken تلفظ Ken [en]
 • ayan تلفظ ayan [tr]
 • Annay تلفظ Annay [fr]
 • Dios تلفظ Dios [es]
 • Kayo تلفظ Kayo [tl]
 • lilo تلفظ lilo [en]
 • akad تلفظ akad [cs]
 • Kadi تلفظ Kadi [de]
 • Maysa تلفظ Maysa [ilo]
 • ضبط تلفظ atipaen atipaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • bagi تلفظ bagi [ind]
 • ضبط تلفظ il-iliwen il-iliwen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ intay intay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kayattay kayattay [ilo] در انتظار تلفظ
 • langa تلفظ langa [eu]
 • ضبط تلفظ Magustuan Magustuan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makabiag makabiag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Makaited Makaited [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nabaknang Nabaknang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagalis nagalis [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanumo nanumo [ilo] در انتظار تلفظ
 • nasayaat تلفظ nasayaat [ilo]
 • ضبط تلفظ Nateng Nateng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngalngalen ngalngalen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pumusaksak pumusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ salun-at salun-at [ilo] در انتظار تلفظ
 • saluyot تلفظ saluyot [ilo]
 • ضبط تلفظ sansanen sansanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ siasino siasino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaem sidaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sidaen sidaen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sul-oyen Sul-oyen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tilmonen tilmonen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ wenno wenno [ilo] در انتظار تلفظ
 • bagana تلفظ bagana [pt]
 • ضبط تلفظ eskuela eskuela [ilo | arn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lumaingka lumaingka [ilo] در انتظار تلفظ
 • maestra تلفظ maestra [es]
 • ضبط تلفظ masursuro masursuro [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanangmo nanangmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ paginbagan paginbagan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tatangmo tatangmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tungpalem tungpalem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Umayka Umayka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kabalio kabalio [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lelongko Lelongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lila Kikay Lila Kikay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sagaysay sagaysay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ suako suako [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Suakonto Suakonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sungo sungo [ilo] در انتظار تلفظ
 • tabako تلفظ tabako [eo]
 • ضبط تلفظ tuktukkolek tuktukkolek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agaluadka Agaluadka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aramidek aramidek [ilo] در انتظار تلفظ
 • bantay تلفظ bantay [tl]
 • ضبط تلفظ kannaway kannaway [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ katuday katuday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kinaraykay kinaraykay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nadawel nadawel [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nagmulaak Nagmulaak [ilo] در انتظار تلفظ
 • Napan تلفظ Napan [es]
 • ضبط تلفظ ramay ramay [ilo] در انتظار تلفظ
 • tuktok تلفظ tuktok [tl]
 • ضبط تلفظ uggesek uggesek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agrukbabda agrukbabda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ap-apalan ap-apalan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bagnoska Bagnoska [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasang balasang [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Dayawmo Dayawmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ilokana Ilokana [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ilokanaka Ilokanaka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kapatadam Kapatadam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kapatgan kapatgan [ilo] در انتظار تلفظ
 • Kupit تلفظ Kupit [cs]
 • ضبط تلفظ Liwliwada Liwliwada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Liwliwadaka Liwliwadaka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ marigrigat marigrigat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matulawan matulawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nadayag nadayag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napintas napintas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napusaksak napusaksak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagraeman pagraeman [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ patiennak patiennak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ragsak ragsak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sabongka Sabongka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ singpet singpet [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Singpetmo Singpetmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Taeng Taeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Addada Addada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aduda aduda [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agbasbasa agbasbasa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agparbeng agparbeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bigbigat bigbigat [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dagiti dagiti [ilo] در انتظار تلفظ