دسته‌بندی:

Common Words

تصديق Common Words تلفظ ها

 • 我 تلفظ [zh]
 • 人 تلفظ [zh]
 • 水 تلفظ [ja]
 • 葉 تلفظ [ja]
 • 你 تلفظ [zh]
 • 日 تلفظ [ja]
 • 花 تلفظ [ja]
 • 六 تلفظ [ja]
 • 三 تلفظ [zh]
 • 月 تلفظ [ja]
 • 白 تلفظ [ja]
 • 四 تلفظ [zh]
 • 五 تلفظ [wuu]
 • 家 تلفظ [ja]
 • 七 تلفظ [ja]
 • 去 تلفظ [zh]
 • 是 تلفظ [zh]
 • 愛 تلفظ [yue]
 • 女 تلفظ [ja]
 • 吃 تلفظ [zh]
 • 木 تلفظ [zh]
 • 船 تلفظ [ja]
 • 左 تلفظ [ja]
 • 私 تلفظ [ja]
 • 春 تلفظ [ja]
 • 山 تلفظ [ja]
 • 何 تلفظ [zh]
 • 林 تلفظ [zh]
 • 米 تلفظ [ja]
 • 車 تلفظ [ja]
 • 冷 تلفظ [zh]
 • 石 تلفظ [zh]
 • 心 تلفظ [zh]
 • 火 تلفظ [ja]
 • 大 تلفظ [ja]
 • 西 تلفظ 西 [ja]
 • 他 تلفظ [ja]
 • 力 تلفظ [zh]
 • 本 تلفظ [zh]
 • 行 تلفظ [zh]
 • 酒 تلفظ [ja]
 • 青 تلفظ [ja]
 • 正 تلفظ [yue]
 • 空 تلفظ [ja]
 • 的 تلفظ [zh]
 • 馬 تلفظ [ja]
 • 好 تلفظ [zh]
 • 小 تلفظ [zh]
 • 海 تلفظ [zh]
 • 手 تلفظ [yue]
 • 高 تلفظ [zh]
 • 上 تلفظ [zh]
 • 年 تلفظ [ja]
 • 百 تلفظ [zh]
 • 千 تلفظ [ja]
 • 口 تلفظ [ja]
 • 不 تلفظ [zh]
 • 足 تلفظ [ja]
 • 魚 تلفظ [ja]
 • 天 تلفظ [zh]
 • 下 تلفظ [zh]
 • 右 تلفظ [zh]
 • 中 تلفظ [zh]
 • 母 تلفظ [ja]
 • 前 تلفظ [ja]
 • 生 تلفظ [ja]
 • 分 تلفظ [ja]
 • 北 تلفظ [ja]
 • 田 تلفظ [ja]
 • 有 تلفظ [zh]
 • 東 تلفظ [ja]
 • 王 تلفظ [zh]
 • 草 تلفظ [zh]
 • 夜 تلفظ [ja]
 • 包 تلفظ [zh]
 • 風 تلفظ [ja]
 • 文 تلفظ [nan]
 • 請 تلفظ [nan]
 • 服 تلفظ [ja]
 • 想 تلفظ [zh]
 • 角 تلفظ [ja]
 • 能 تلفظ [zh]
 • 也 تلفظ [zh]
 • 方 تلفظ [ja]
 • 土 تلفظ [ja]
 • 秦 تلفظ [zh]
 • 光 تلفظ [ja]
 • 子 تلفظ [ja]
 • 神 تلفظ [ja]
 • 今 تلفظ [ja]
 • 雲 تلفظ [ja]
 • 和 تلفظ [zh]
 • 幹 تلفظ [zh]
 • 客 تلفظ [ja]
 • 笑 تلفظ [zh]
 • 死 تلفظ [ja]
 • 等 تلفظ [zh]
 • 元 تلفظ [ja]
 • 表 تلفظ [ja]
 • 次 تلفظ [ja]