دسته‌بندی:

Common Words

تصديق Common Words تلفظ ها

 • 票 تلفظ [zh]
 • 摘 تلفظ [yue]
 • 抗 تلفظ [yue]
 • 吸 تلفظ [yue]
 • 緊 تلفظ [zh]
 • 則 تلفظ [yue]
 • 織 تلفظ [yue]
 • 雙 تلفظ [zh]
 • 燒 تلفظ [yue]
 • 蠟 تلفظ [yue]
 • 究 تلفظ [yue]
 • 采 تلفظ [yue]
 • 基 تلفظ [yue]
 • 輕 تلفظ [yue]
 • 廣 تلفظ [zh]
 • 仍 تلفظ [zh]
 • 兒 تلفظ [yue]
 • 充 تلفظ [yue]
 • 參 تلفظ [yue]
 • 增 تلفظ [yue]
 • 俗 تلفظ [yue]
 • 了 تلفظ [zh]
 • 逐 تلفظ [yue]
 • 較 تلفظ [yue]
 • 聚 تلفظ [yue]
 • 據 تلفظ [yue]
 • 層 تلفظ [yue]
 • 金 تلفظ [zh]
 • 廠 تلفظ [zh]
 • 止 تلفظ [zh]
 • 防 تلفظ [yue]
 • 具 تلفظ [ja]
 • 產 تلفظ [yue]
 • 難 تلفظ [yue]
 • 均 تلفظ [yue]
 • 堅 تلفظ [yue]
 • 礎 تلفظ [yue]
 • 集 تلفظ [yue]
 • 藝 تلفظ [yue]
 • 斯 تلفظ [yue]
 • 徑 تلفظ [yue]
 • 環 تلفظ [yue]
 • 響 تلفظ [zh]
 • 央 تلفظ [zh]
 • 宣 تلفظ [zh]
 • 實 تلفظ [yue]
 • 廳 تلفظ [yue]
 • 禁 تلفظ [yue]
 • 批 تلفظ [yue]
 • 材 تلفظ [yue]
 • 轉 تلفظ [yue]
 • 值 تلفظ [yue]
 • 固 تلفظ [yue]
 • 企 تلفظ [zh]
 • 按 تلفظ [yue]
 • 盡 تلفظ [yue]
 • 檢 تلفظ [yue]
 • 篷 تلفظ [yue]
 • 烈 تلفظ [yue]
 • 積 تلفظ [ja]
 • 刑 تلفظ [yue]
 • 遠 تلفظ [yue]
 • 液 تلفظ [yue]
 • 聯 تلفظ [yue]
 • 科 تلفظ [yue]
 • 府 تلفظ [yue]
 • 致 تلفظ [yue]
 • 列 تلفظ [ja]
 • 推 تلفظ [zh]
 • 聽 تلفظ [yue]
 • 濟 تلفظ [zh]
 • 寫 تلفظ [yue]
 • 更 تلفظ [zh]
 • 維 تلفظ [yue]
 • 股 تلفظ [zh]
 • 改 تلفظ [ja]
 • 豐 تلفظ [yue]
 • 辦 تلفظ [yue]
 • 師 تلفظ [yue]
 • 調 تلفظ 調 [zh]
 • 礦 تلفظ [yue]
 • 離 تلفظ [yue]
 • 女 تلفظ [yue]
 • 級 تلفظ [yue]
 • 證 تلفظ [yue]
 • 養 تلفظ [zh]
 • 載 تلفظ [yue]
 • 續 تلفظ [yue]
 • 研 تلفظ [yue]
 • 移 تلفظ [yue]
 • 鄉 تلفظ [yue]
 • 老 تلفظ [zh]
 • 繁 تلفظ [yue]
 • 試 تلفظ [yue]
 • 隨 تلفظ [yue]
 • 終 تلفظ [yue]
 • 飛 تلفظ [yue]
 • 示 تلفظ [yue]
 • 劃 تلفظ [yue]
 • 雜 تلفظ [yue]