دسته‌بندی:

Common Words

تصديق Common Words تلفظ ها

 • 心 تلفظ [zh]
 • 幹 تلفظ [zh]
 • 信 تلفظ [yue]
 • 正 تلفظ [yue]
 • 人 تلفظ [zh]
 • Galu تلفظ Galu [om]
 • 船 تلفظ [ja]
 • 分 تلفظ [ja]
 • 前 تلفظ [yue]
 • 名 تلفظ [ja]
 • 不 تلفظ [zh]
 • 做 تلفظ [yue]
 • 有 تلفظ [zh]
 • 中 تلفظ [zh]
 • 大 تلفظ [yue]
 • slecht تلفظ slecht [nl]
 • 什 تلفظ [zh]
 • 秦 تلفظ [yue]
 • 出 تلفظ [zh]
 • 民 تلفظ [yue]
 • 給 تلفظ [yue]
 • 校 تلفظ [ja]
 • 直 تلفظ [yue]
 • 內 تلفظ [yue]
 • 手 تلفظ [ja]
 • 僅 تلفظ [yue]
 • 縣 تلفظ [yue]
 • 化 تلفظ [zh]
 • 周 تلفظ [zh]
 • 承 تلفظ [yue]
 • 謝 تلفظ [yue]
 • 田 تلفظ [ja]
 • 輕 تلفظ [yue]
 • 滲 تلفظ [yue]
 • 腳 تلفظ [wuu]
 • 向 تلفظ [zh]
 • 已 تلفظ [yue]
 • 板 تلفظ [yue]
 • 即 تلفظ [ja]
 • 應 تلفظ [yue]
 • 致 تلفظ [yue]
 • 元 تلفظ [ja]
 • 政 تلفظ [yue]
 • 口 تلفظ [ja]
 • 總 تلفظ [yue]
 • 將 تلفظ [yue]
 • 練 تلفظ [yue]
 • 米 تلفظ [ja]
 • 色 تلفظ [ja]
 • 花 تلفظ [ja]
 • 門 تلفظ [ja]
 • 惡 تلفظ [yue]
 • 位 تلفظ [ja]
 • לֵבב تلفظ לֵבב [he]
 • 聽 تلفظ [yue]
 • 轉 تلفظ [yue]
 • 黃 تلفظ [yue]
 • 右 تلفظ [zh]
 • 左 تلفظ [ja]
 • 度 تلفظ [zh]
 • 導 تلفظ [yue]
 • 我 تلفظ [zh]
 • 日 تلفظ [zh]
 • 區 تلفظ [yue]
 • 事 تلفظ [yue]
 • 輸 تلفظ [zh]
 • 本 تلفظ [zh]
 • 這 تلفظ [yue]
 • 罪 تلفظ [yue]
 • 它 تلفظ [zh]
 • 他 تلفظ [ja]
 • 她 تلفظ [zh]
 • 車 تلفظ [ja]
 • 張 تلفظ [hak]
 • 李 تلفظ [zh]
 • 家 تلفظ [ja]
 • 公 تلفظ [ja]
 • 又 تلفظ [wuu]
 • 力 تلفظ [zh]
 • 方 تلفظ [ja]
 • 月 تلفظ [ja]
 • 火 تلفظ [zh]
 • 山 تلفظ [ja]
 • 水 تلفظ [zh]
 • 皮 تلفظ [ja]
 • 東 تلفظ [ja]
 • 目 تلفظ [ja]
 • 指 تلفظ [ja]
 • 林 تلفظ [nan]
 • 回 تلفظ [ja]
 • 七 تلفظ [ja]
 • 六 تلفظ [zh]
 • 五 تلفظ [zh]
 • 四 تلفظ [zh]
 • 三 تلفظ [zh]
 • 母 تلفظ [ja]
 • 白 تلفظ [ja]
 • 青 تلفظ [ja]
 • 毛 تلفظ [hak]
 • 解 تلفظ [yue]