دسته‌بندی:

Common Words

تصديق Common Words تلفظ ها

 • 繼 تلفظ [yue]
 • 飛 تلفظ [yue]
 • 劑 تلفظ [yue]
 • 需 تلفظ [yue]
 • 墟 تلفظ [yue]
 • 團 تلفظ [yue]
 • 給 تلفظ [yue]
 • 傳 تلفظ [yue]
 • 觀 تلفظ [yue]
 • 隊 تلفظ [yue]
 • 專 تلفظ [yue]
 • 助 تلفظ [yue]
 • 置 تلفظ [yue]
 • 識 تلفظ [ja]
 • 紋 تلفظ [yue]
 • 副 تلفظ [yue]
 • 亞 تلفظ [yue]
 • 混 تلفظ [yue]
 • 溶 تلفظ [yue]
 • 循 تلفظ [yue]
 • 優 تلفظ [yue]
 • 流 تلفظ [zh]
 • 引 تلفظ [yue]
 • 既 تلفظ [yue]
 • 軸 تلفظ [yue]
 • 僅 تلفظ [yue]
 • 力 تلفظ [zh]
 • 覺 تلفظ [yue]
 • 務 تلفظ [yue]
 • 處 تلفظ [yue]
 • 立 تلفظ [zh]
 • 路 تلفظ [zh]
 • 爭 تلفظ [yue]
 • 怎 تلفظ [yue]
 • 價 تلفظ [yue]
 • 號 تلفظ [yue]
 • 類 تلفظ [zh]
 • 構 تلفظ [yue]
 • 年 تلفظ [zh]
 • 若何 تلفظ 若何 [wuu]
 • 悔 تلفظ [yue]
 • 勞 تلفظ [zh]
 • 跡 تلفظ [yue]
 • 候 تلفظ [yue]
 • 錯 تلفظ [yue]
 • 便 تلفظ [yue]
 • 北 تلفظ [zh]
 • 標 تلفظ [yue]
 • 消 تلفظ [zh]
 • 須 تلفظ [zh]
 • 創 تلفظ [yue]
 • 曆 تلفظ [yue]
 • 導 تلفظ [yue]
 • 且 تلفظ [yue]
 • 林 تلفظ [zh]
 • 聯 تلفظ [zh]
 • 擊 تلفظ [yue]
 • 判 تلفظ [yue]
 • 況 تلفظ [yue]
 • 裝 تلفظ [yue]
 • 確 تلفظ [yue]
 • 記 تلفظ [ja]
 • 顯 تلفظ [zh]
 • 議 تلفظ [yue]
 • 令 تلفظ [zh]
 • 協 تلفظ [yue]
 • 訴 تلفظ [yue]
 • Godhamuu تلفظ Godhamuu [om]
 • 限 تلفظ [yue]
 • 態 تلفظ [yue]
 • 外江佬 تلفظ 外江佬 [yue]
 • 閱 تلفظ [yue]
 • 測 تلفظ [yue]
 • 故咯 تلفظ 故咯 [wuu]
 • 說 تلفظ [yue]
 • 利 تلفظ [zh]
 • 舉 تلفظ [yue]
 • 眾 تلفظ [yue]
 • 妒 تلفظ [zh]
 • Hojjetamuu تلفظ Hojjetamuu [om]
 • 勞 تلفظ [yue]
 • לֵבב تلفظ לֵבב [he]
 • 易 (jik6) تلفظ 易 (jik6) [wuu]
 • Jalqaba تلفظ Jalqaba [om]
 • 識 تلفظ [yue]
 • 行 تلفظ [zh]
 • 複 تلفظ [yue]
 • 稱 تلفظ [yue]
 • 詬 تلفظ [yue]
 • 來 تلفظ [zh]
 • 登 تلفظ [yue]
 • 什 تلفظ [zh]
 • Garaa تلفظ Garaa [om]
 • 誶 تلفظ [yue]
 • 盜 تلفظ [yue]
 • 驗 تلفظ [zh]
 • 該 تلفظ [yue]
 • 析 تلفظ [yue]
 • 贈 تلفظ [yue]
 • Galu تلفظ Galu [om]