کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/11/2020 деприсиращ [bg] деприсиращ تلفظ 0 رأی
26/11/2020 разпорвам [bg] разпорвам تلفظ 0 رأی
26/11/2020 разпоря [bg] разпоря تلفظ 0 رأی
26/11/2020 разпарям [bg] разпарям تلفظ 0 رأی
26/11/2020 задачи [bg] задачи تلفظ 0 رأی
26/11/2020 заключителни задачи [bg] заключителни задачи تلفظ 0 رأی
26/11/2020 довършителни работи [bg] довършителни работи تلفظ 0 رأی
25/11/2020 помятане [bg] помятане تلفظ 0 رأی
25/11/2020 помятам [bg] помятам تلفظ 0 رأی
24/11/2020 карнавал [bg] карнавал تلفظ 0 رأی
21/11/2020 святка се [bg] святка се تلفظ 0 رأی
21/11/2020 хипотетичен [bg] хипотетичен تلفظ 0 رأی
17/11/2020 измъквам се от батака [bg] измъквам се от батака تلفظ 0 رأی
17/11/2020 прескачам трапа [bg] прескачам трапа تلفظ 0 رأی
17/11/2020 да имаш да вземаш [bg] да имаш да вземаш تلفظ 0 رأی
17/11/2020 в никой случай [bg] в никой случай تلفظ 0 رأی
17/11/2020 разгъвам [bg] разгъвам تلفظ 0 رأی
17/11/2020 премиера [bg] премиера تلفظ 0 رأی
11/11/2020 виталност [bg] виталност تلفظ 0 رأی
08/11/2020 зараствам [bg] зараствам تلفظ 0 رأی
08/11/2020 коригирам поведението си [bg] коригирам поведението си تلفظ 0 رأی
07/11/2020 депутат [bg] депутат تلفظ 0 رأی
07/11/2020 имам влияние [bg] имам влияние تلفظ 0 رأی
07/11/2020 имам тежест [bg] имам тежест تلفظ 0 رأی
07/11/2020 избирателе орган [bg] избирателе орган تلفظ 0 رأی
07/11/2020 вкусови рецептори [bg] вкусови рецептори تلفظ 0 رأی
06/11/2020 избирателна комисия [bg] избирателна комисия تلفظ 0 رأی
05/11/2020 влагам сила [bg] влагам сила تلفظ 0 رأی
05/11/2020 упражнявам натиск [bg] упражнявам натиск تلفظ 0 رأی
05/11/2020 произнасям разбираемо [bg] произнасям разбираемо تلفظ 0 رأی