کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/12/2019 съвземам се [bg] съвземам се تلفظ 0 رأی
09/12/2019 съвземам [bg] съвземам تلفظ 0 رأی
06/12/2019 разклатен [bg] разклатен تلفظ 0 رأی
06/12/2019 планиране [bg] планиране تلفظ 0 رأی
06/12/2019 провизии [bg] провизии تلفظ 0 رأی
04/12/2019 прогрес [bg] прогрес تلفظ 0 رأی
02/12/2019 подритвам [bg] подритвам تلفظ 0 رأی
01/12/2019 менингит [bg] менингит تلفظ 0 رأی
28/11/2019 маслодаен [bg] маслодаен تلفظ 0 رأی
23/11/2019 превключвател [bg] превключвател تلفظ 0 رأی
18/11/2019 преподреждам [bg] преподреждам تلفظ 0 رأی
18/11/2019 размествам [bg] размествам تلفظ 0 رأی
16/11/2019 безистен [bg] безистен تلفظ 0 رأی
16/11/2019 безистен [mk] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
12/11/2019 притиснат съм [bg] притиснат съм تلفظ 0 رأی
12/11/2019 затиснат съм [bg] затиснат съм تلفظ 0 رأی
11/11/2019 наблюдателница [bg] наблюдателница تلفظ 0 رأی
11/11/2019 притеснява ме [bg] притеснява ме تلفظ 0 رأی
11/11/2019 цопване [bg] цопване تلفظ 0 رأی
31/10/2019 спускам [bg] спускам تلفظ 0 رأی
28/10/2019 завлачвам се [bg] завлачвам се تلفظ 0 رأی
28/10/2019 завлачвам [bg] завлачвам تلفظ 0 رأی
28/10/2019 замъквам се [bg] замъквам се تلفظ 0 رأی
20/10/2019 разстройвам се [bg] разстройвам се تلفظ 0 رأی
17/10/2019 очарован съм [bg] очарован съм تلفظ 0 رأی
17/10/2019 прикрепям се [bg] прикрепям се تلفظ 0 رأی
17/10/2019 прикрепям [bg] прикрепям تلفظ 0 رأی
03/10/2019 сгазен съм [bg] сгазен съм تلفظ 0 رأی
03/10/2019 сгазен [bg] сгазен تلفظ 0 رأی
03/10/2019 прегазен съм [bg] прегазен съм تلفظ 0 رأی