کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
08/10/2017 решавай [bg] решавай تلفظ 0 رأی
08/10/2017 родство [bg] родство تلفظ 0 رأی
08/10/2017 привличане [bg] привличане تلفظ 0 رأی
06/10/2017 превръщане [bg] превръщане تلفظ 0 رأی
05/10/2017 разцъфвам [bg] разцъфвам تلفظ 0 رأی
05/10/2017 раззеленявам [bg] раззеленявам تلفظ 0 رأی
05/10/2017 усъвършенствам се [bg] усъвършенствам се تلفظ 0 رأی
05/10/2017 раззеленявам се [bg] раззеленявам се تلفظ 0 رأی
05/10/2017 надървям се [bg] надървям се تلفظ 0 رأی
05/10/2017 надървям [bg] надървям تلفظ 0 رأی
03/10/2017 Оса [bg] Оса تلفظ 0 رأی
01/10/2017 Навсякъде по света [bg] Навсякъде по света تلفظ 0 رأی
01/10/2017 розова вода [bg] розова вода تلفظ 0 رأی
28/09/2017 пребивам се [bg] пребивам се تلفظ 0 رأی
28/09/2017 пребивам [bg] пребивам تلفظ 0 رأی
27/09/2017 пикая [bg] пикая تلفظ 0 رأی
27/09/2017 бръсна [bg] бръсна تلفظ 0 رأی
27/09/2017 бръсна се [bg] бръсна се تلفظ 0 رأی
27/09/2017 преобличам [bg] преобличам تلفظ 0 رأی
27/09/2017 преобличам се [bg] преобличам се تلفظ 0 رأی
27/09/2017 реша [bg] реша تلفظ 0 رأی
27/09/2017 сресвам [bg] сресвам تلفظ 0 رأی
27/09/2017 сресвам се [bg] сресвам се تلفظ 0 رأی
25/09/2017 прегъвам [bg] прегъвам تلفظ 0 رأی
12/09/2017 кънка [bg] кънка تلفظ 0 رأی
12/09/2017 прогноза [bg] прогноза تلفظ 0 رأی
12/09/2017 предвиждане [bg] предвиждане تلفظ 0 رأی
12/09/2017 репортаж [bg] репортаж تلفظ 0 رأی
03/09/2017 петарка [bg] петарка تلفظ 0 رأی
15/08/2017 разточвам [bg] разточвам تلفظ 0 رأی