کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/10/2019 сгазен съм [bg] сгазен съм تلفظ 0 رأی
03/10/2019 сгазен [bg] сгазен تلفظ 0 رأی
03/10/2019 прегазен съм [bg] прегазен съм تلفظ 0 رأی
03/10/2019 прегазен [bg] прегазен تلفظ 0 رأی
01/10/2019 сливам се [bg] сливам се تلفظ 0 رأی
29/09/2019 снемам [bg] снемам تلفظ 0 رأی
29/09/2019 снемам [sr] снемам تلفظ 0 رأی
26/09/2019 услуга [bg] услуга تلفظ 0 رأی
26/09/2019 поправите [bg] поправите تلفظ 0 رأی
26/09/2019 вдъхновява [bg] вдъхновява تلفظ 0 رأی
26/09/2019 съпругата [bg] съпругата تلفظ 0 رأی
26/09/2019 чудесна [bg] чудесна تلفظ 0 رأی
26/09/2019 статии [bg] статии تلفظ 0 رأی
26/09/2019 втория [bg] втория تلفظ 0 رأی
26/09/2019 маскиране [bg] маскиране تلفظ 0 رأی
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се تلفظ 0 رأی
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам تلفظ 0 رأی
27/08/2019 чим [bg] чим تلفظ 0 رأی
27/08/2019 Чаршафи [bg] Чаршафи تلفظ 0 رأی
27/08/2019 купето [bg] купето تلفظ 0 رأی
27/08/2019 Тръгваме [bg] Тръгваме تلفظ 0 رأی
27/08/2019 затворена [bg] затворена تلفظ 0 رأی
27/08/2019 отменя [bg] отменя تلفظ 0 رأی
27/08/2019 павилион [bg] павилион تلفظ 0 رأی
27/07/2019 гукам [bg] гукам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене تلفظ 0 رأی
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк تلفظ 0 رأی
25/07/2019 жулене [bg] жулене تلفظ 0 رأی
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан تلفظ 0 رأی