دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/04/2013 ink pad [en] ink pad تلفظ 0 رأی
10/04/2013 writing pad [en] writing pad تلفظ 1 رأی
10/04/2013 sanitary pad [en] sanitary pad تلفظ 0 رأی
10/04/2013 ghost stories [en] ghost stories تلفظ 0 رأی
10/04/2013 tall tales [en] tall tales تلفظ 1 رأی
10/04/2013 fairy tales [en] fairy tales تلفظ 1 رأی
10/04/2013 auto show [en] auto show تلفظ 0 رأی
10/04/2013 radio show [en] radio show تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Detroit Lions [en] Detroit Lions تلفظ 0 رأی
06/04/2013 New York Giants [en] New York Giants تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Philadelphia Eagles [en] Philadelphia Eagles تلفظ توسط creamyeyes
06/04/2013 Dallas Cowboys [en] Dallas Cowboys تلفظ 0 رأی
06/04/2013 St. Louis Rams [en] St. Louis Rams تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Washington Redskins [en] Washington Redskins تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Jacksonville Jaguars [en] Jacksonville Jaguars تلفظ 0 رأی
06/04/2013 San Diego Chargers [en] San Diego Chargers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Kansas City Chiefs [en] Kansas City Chiefs تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Minnesota Vikings [en] Minnesota Vikings تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Chicago Bears [en] Chicago Bears تلفظ توسط Matt3799
06/04/2013 Denver Broncos [en] Denver Broncos تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Oakland Raiders [en] Oakland Raiders تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Tennessee Titans [en] Tennessee Titans تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Atlanta Falcons [en] Atlanta Falcons تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Seattle Seahawks [en] Seattle Seahawks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Tampa Bay Buccaneers [en] Tampa Bay Buccaneers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 San Francisco 49ers [en] San Francisco 49ers تلفظ توسط ajcomeau
06/04/2013 Carolina Panthers [en] Carolina Panthers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Baltimore Ravens [en] Baltimore Ravens تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Miami Dolphins [en] Miami Dolphins تلفظ 0 رأی
06/04/2013 New York Jets [en] New York Jets تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ