دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2013 magnesium hydroxide [en] magnesium hydroxide تلفظ 2 رأی
14/04/2013 detumesce [en] detumesce تلفظ 0 رأی
14/04/2013 immorally [en] immorally تلفظ 0 رأی
14/04/2013 reprovingly [en] reprovingly تلفظ 0 رأی
14/04/2013 patrolman [en] patrolman تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Richard Dafforne [en] Richard Dafforne تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Stephen Monteage [en] Stephen Monteage تلفظ 0 رأی
12/04/2013 boaster [en] boaster تلفظ 0 رأی
12/04/2013 FullForms [en] FullForms تلفظ 0 رأی
12/04/2013 parasitology [en] parasitology تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Stalingrad [en] Stalingrad تلفظ 0 رأی
12/04/2013 ovipositor [en] ovipositor تلفظ 0 رأی
12/04/2013 oviposition [en] oviposition تلفظ 0 رأی
12/04/2013 oviposit [en] oviposit تلفظ 0 رأی
12/04/2013 James Braid [en] James Braid تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Christopher Knight [en] Christopher Knight تلفظ 0 رأی
12/04/2013 theocratic [en] theocratic تلفظ 1 رأی
12/04/2013 eremitic [en] eremitic تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Crippleware [en] Crippleware تلفظ 0 رأی
12/04/2013 Basil Yamey [en] Basil Yamey تلفظ 0 رأی
12/04/2013 annie sibonney [en] annie sibonney تلفظ 0 رأی
11/04/2013 Elise Stern Haas [en] Elise Stern Haas تلفظ 0 رأی
11/04/2013 ArchiCad [en] ArchiCad تلفظ 0 رأی
11/04/2013 John Collier [en] John Collier تلفظ 0 رأی
11/04/2013 minted [en] minted تلفظ 1 رأی
11/04/2013 lefevere [en] lefevere تلفظ 0 رأی
11/04/2013 oleosity [en] oleosity تلفظ 0 رأی
11/04/2013 kistler [en] kistler تلفظ 0 رأی
11/04/2013 ileal [en] ileal تلفظ 0 رأی
11/04/2013 sanitary pad [en] sanitary pad تلفظ 0 رأی