کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/08/2018 Själevad [sv] Själevad تلفظ 0 رأی
14/08/2018 prostaglandin [sv] prostaglandin تلفظ 0 رأی
14/08/2018 turtle [sv] turtle تلفظ 0 رأی
14/08/2018 quercetin [sv] quercetin تلفظ 0 رأی
14/08/2018 jojoba [sv] jojoba تلفظ 0 رأی
14/08/2018 amin [sv] amin تلفظ 0 رأی
14/08/2018 agrar [sv] agrar تلفظ 0 رأی
14/08/2018 Stövellandet [sv] Stövellandet تلفظ 0 رأی
14/08/2018 penningknipa [sv] penningknipa تلفظ 0 رأی
14/08/2018 Torbjörn Vallinder [sv] Torbjörn Vallinder تلفظ 0 رأی
14/08/2018 monohydrat [sv] monohydrat تلفظ 0 رأی
14/08/2018 symfoniker [sv] symfoniker تلفظ 0 رأی
14/08/2018 fallasier [sv] fallasier تلفظ 0 رأی
14/08/2018 måttsydd [sv] måttsydd تلفظ 0 رأی
14/08/2018 syllogistiska [sv] syllogistiska تلفظ 0 رأی
14/08/2018 curlare [sv] curlare تلفظ 0 رأی
14/08/2018 syllogistisk [sv] syllogistisk تلفظ 0 رأی
14/08/2018 syllogistiskt [sv] syllogistiskt تلفظ 0 رأی
14/08/2018 auktoritetsargument [sv] auktoritetsargument تلفظ 0 رأی
14/08/2018 förvärvsinkomst [sv] förvärvsinkomst تلفظ 0 رأی
14/08/2018 varuband [sv] varuband تلفظ 0 رأی
14/08/2018 tympanon [sv] tympanon تلفظ 0 رأی
14/08/2018 Karl Olivecrona [sv] Karl Olivecrona تلفظ 0 رأی
14/08/2018 returfrakt [sv] returfrakt تلفظ 0 رأی
14/08/2018 hattifnattar [sv] hattifnattar تلفظ 0 رأی
14/08/2018 prolog [sv] prolog تلفظ 0 رأی
14/08/2018 pälsfarm [sv] pälsfarm تلفظ 0 رأی
14/08/2018 insektpollinerad [sv] insektpollinerad تلفظ 0 رأی
14/08/2018 kommensalism [sv] kommensalism تلفظ 0 رأی
14/08/2018 Sprint [sv] Sprint تلفظ 0 رأی