کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/01/2019 stalkning [sv] stalkning تلفظ 0 رأی
23/01/2019 triangulärt [sv] triangulärt تلفظ 0 رأی
23/01/2019 rosenstav [sv] rosenstav تلفظ 0 رأی
23/01/2019 peruansk [sv] peruansk تلفظ 0 رأی
23/01/2019 komplexen [sv] komplexen تلفظ 0 رأی
23/01/2019 partyt [sv] partyt تلفظ 0 رأی
23/01/2019 devota [sv] devota تلفظ 0 رأی
23/01/2019 badare [sv] badare تلفظ 0 رأی
23/01/2019 miljöbesparande [sv] miljöbesparande تلفظ 0 رأی
23/01/2019 arvet [sv] arvet تلفظ 0 رأی
23/01/2019 hornviol [sv] hornviol تلفظ 0 رأی
22/01/2019 Balken [sv] Balken تلفظ 0 رأی
22/01/2019 verkningslöst [sv] verkningslöst تلفظ 0 رأی
22/01/2019 fanan [sv] fanan تلفظ 0 رأی
22/01/2019 vörtstyrka [sv] vörtstyrka تلفظ 0 رأی
21/01/2019 eder [sv] eder تلفظ 0 رأی
21/01/2019 pocketbok [sv] pocketbok تلفظ 0 رأی
21/01/2019 Ferritin [sv] Ferritin تلفظ 0 رأی
21/01/2019 Sko-Ella [sv] Sko-Ella تلفظ 0 رأی
21/01/2019 Stridsvagn 103 [sv] Stridsvagn 103 تلفظ 0 رأی
21/01/2019 förhall [sv] förhall تلفظ 0 رأی
21/01/2019 titelsida [sv] titelsida تلفظ 0 رأی
21/01/2019 Titoist [sv] Titoist تلفظ 0 رأی
21/01/2019 balar [sv] balar تلفظ 0 رأی
21/01/2019 hylslösa [sv] hylslösa تلفظ 0 رأی
21/01/2019 bläddringsbar [sv] bläddringsbar تلفظ 0 رأی
21/01/2019 myelin [sv] myelin تلفظ 0 رأی
21/01/2019 soma [sv] soma تلفظ 0 رأی
21/01/2019 mekanistisk [sv] mekanistisk تلفظ 0 رأی
21/01/2019 balter [sv] balter تلفظ 0 رأی