کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/10/2018 tångbankar [sv] tångbankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 överrrock [sv] överrrock تلفظ 0 رأی
23/10/2018 morgonrockarna [sv] morgonrockarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 morgonrockar [sv] morgonrockar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 morgonrocken [sv] morgonrocken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 bankar [sv] bankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 sandbankarna [sv] sandbankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 sandbankar [sv] sandbankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 sandbanken [sv] sandbanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 bankarna [sv] bankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 flodbanken [sv] flodbanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 blodbankerna [sv] blodbankerna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 blodbanker [sv] blodbanker تلفظ 0 رأی
23/10/2018 blodbanken [sv] blodbanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 blodbank [sv] blodbank تلفظ 0 رأی
23/10/2018 jordbankarna [sv] jordbankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 jordbankar [sv] jordbankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 jordbanken [sv] jordbanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 jordbank [sv] jordbank تلفظ 0 رأی
23/10/2018 flodbankarna [sv] flodbankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 flodbankar [sv] flodbankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 tångbanken [sv] tångbanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 tångbank [sv] tångbank تلفظ 0 رأی
23/10/2018 fiskebankarna [sv] fiskebankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 fiskebankar [sv] fiskebankar تلفظ 0 رأی
23/10/2018 fiskebanken [sv] fiskebanken تلفظ 0 رأی
23/10/2018 tångbankarna [sv] tångbankarna تلفظ 0 رأی
23/10/2018 bufotalin [sv] bufotalin تلفظ 0 رأی
23/10/2018 dök [sv] dök تلفظ 0 رأی
23/10/2018 bruttonationalprodukt [sv] bruttonationalprodukt تلفظ 0 رأی