دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2019 cacha [sv] cacha تلفظ 0 رأی
17/09/2019 inaktuell [sv] inaktuell تلفظ 0 رأی
17/09/2019 ivrigare [sv] ivrigare تلفظ 0 رأی
17/09/2019 resesjuksköterska [sv] resesjuksköterska تلفظ 0 رأی
17/09/2019 stagnation [sv] stagnation تلفظ 0 رأی
17/09/2019 Dag Prawitz [sv] Dag Prawitz تلفظ 0 رأی
17/09/2019 Emma Gray Munthe [sv] Emma Gray Munthe تلفظ 0 رأی
16/09/2019 80-talet [sv] 80-talet تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Carl Grimberg [sv] Carl Grimberg تلفظ 0 رأی
14/09/2019 pilbuskarna [sv] pilbuskarna تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Esais Tegnér [sv] Esais Tegnér تلفظ 0 رأی
14/09/2019 minoisk [sv] minoisk تلفظ 0 رأی
14/09/2019 inkvisitionen [sv] inkvisitionen تلفظ 0 رأی
14/09/2019 katekumen [sv] katekumen تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Flogsta [sv] Flogsta تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Glimåkra [sv] Glimåkra تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Stjärnsund [sv] Stjärnsund تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Christopher Polhem [sv] Christopher Polhem تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Fadderortsgatan [sv] Fadderortsgatan تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Madelen Janogy [sv] Madelen Janogy تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Jack Hermansson [sv] Jack Hermansson تلفظ 0 رأی
14/09/2019 kyldes [sv] kyldes تلفظ 0 رأی
14/09/2019 skarpögda [sv] skarpögda تلفظ 0 رأی
14/09/2019 mjornir [sv] mjornir تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Ållongren [sv] Ållongren تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Joakim Lamotte [sv] Joakim Lamotte تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Eosinofila [sv] Eosinofila تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Pannonien [sv] Pannonien تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Övningstillfälle [sv] Övningstillfälle تلفظ 0 رأی
14/09/2019 Pneumokonios [sv] Pneumokonios تلفظ 0 رأی