کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/07/2019 kassarörelse [sv] kassarörelse تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelsen [sv] lottarörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelser [sv] lottarörelser تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelse [sv] lottarörelse تلفظ 0 رأی
03/07/2019 böljerörelser [sv] böljerörelser تلفظ 0 رأی
03/07/2019 böljerörelsen [sv] böljerörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 linjerörelsen [sv] linjerörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 flankrörelserna [sv] flankrörelserna تلفظ 0 رأی
03/07/2019 spräcker [sv] spräcker تلفظ 0 رأی
03/07/2019 brottsplats [sv] brottsplats تلفظ 0 رأی
03/07/2019 söver [sv] söver تلفظ 0 رأی
03/07/2019 dränker [sv] dränker تلفظ 0 رأی
03/07/2019 Marma [sv] Marma تلفظ 0 رأی
02/07/2019 svettdroppe [sv] svettdroppe تلفظ 0 رأی
02/07/2019 Köja och Nyhamn [sv] Köja och Nyhamn تلفظ 0 رأی
02/07/2019 tsunamin [sv] tsunamin تلفظ 0 رأی
02/07/2019 Östasien [sv] Östasien تلفظ 0 رأی
30/06/2019 stegpall [sv] stegpall تلفظ 0 رأی
30/06/2019 Peps Persson [sv] Peps Persson تلفظ 0 رأی
30/06/2019 klisterborste [sv] klisterborste تلفظ 0 رأی
30/06/2019 nejlikbrosking [sv] nejlikbrosking تلفظ 0 رأی
30/06/2019 ostronmussling [sv] ostronmussling تلفظ 0 رأی
29/06/2019 flacktång [sv] flacktång تلفظ 0 رأی
29/06/2019 krokett [sv] krokett تلفظ 0 رأی
29/06/2019 fågelbo [sv] fågelbo تلفظ 0 رأی
29/06/2019 lateral [sv] lateral تلفظ 0 رأی
29/06/2019 Andamansjön [sv] Andamansjön تلفظ 0 رأی
29/06/2019 1849 [sv] 1849 تلفظ 0 رأی
28/06/2019 Gjallarhorn [sv] Gjallarhorn تلفظ 0 رأی
27/06/2019 fladdermössen [sv] fladdermössen تلفظ 0 رأی