کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/12/2018 Frohagen [sv] Frohagen تلفظ 0 رأی
10/12/2018 Nathorst [sv] Nathorst تلفظ 0 رأی
10/12/2018 Yonna [sv] Yonna تلفظ 0 رأی
10/12/2018 valin [sv] valin تلفظ 0 رأی
10/12/2018 diarienummer [sv] diarienummer تلفظ 0 رأی
10/12/2018 antagningsbeskedet [sv] antagningsbeskedet تلفظ 0 رأی
10/12/2018 nyansering [sv] nyansering تلفظ 0 رأی
07/12/2018 Hugo Leufvenius [sv] Hugo Leufvenius تلفظ 0 رأی
07/12/2018 kvantiteter [sv] kvantiteter تلفظ 0 رأی
07/12/2018 distal [sv] distal تلفظ 0 رأی
07/12/2018 Spagat [sv] Spagat تلفظ 0 رأی
06/12/2018 | [sv] | تلفظ 0 رأی
06/12/2018 debile [sv] debile تلفظ 0 رأی
06/12/2018 outgrundliga [sv] outgrundliga تلفظ 0 رأی
06/12/2018 Adam Reideborn [sv] Adam Reideborn تلفظ 0 رأی
06/12/2018 Joel Kellman [sv] Joel Kellman تلفظ 0 رأی
06/12/2018 Helgö [sv] Helgö تلفظ 0 رأی
06/12/2018 skatterådgivare [sv] skatterådgivare تلفظ 0 رأی
06/12/2018 upphöjandet [sv] upphöjandet تلفظ 0 رأی
06/12/2018 beräknar [sv] beräknar تلفظ 0 رأی
03/12/2018 stoppade [sv] stoppade تلفظ 0 رأی
03/12/2018 Wenström [sv] Wenström تلفظ 0 رأی
03/12/2018 rullader [sv] rullader تلفظ 0 رأی
03/12/2018 Insnärjd [sv] Insnärjd تلفظ 0 رأی
03/12/2018 självmordet [sv] självmordet تلفظ 0 رأی
03/12/2018 bane [sv] bane تلفظ 0 رأی
03/12/2018 Malin Buska [sv] Malin Buska تلفظ 0 رأی
03/12/2018 vårdfel [sv] vårdfel تلفظ 0 رأی
03/12/2018 hej hej! [sv] hej hej! تلفظ 0 رأی
03/12/2018 säljargument [sv] säljargument تلفظ 0 رأی