دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2015 zagarese [it] zagarese تلفظ 0 رأی
22/08/2015 silicei [it] silicei تلفظ 0 رأی
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare تلفظ 0 رأی
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio تلفظ 0 رأی
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia تلفظ 0 رأی
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere تلفظ 0 رأی
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore تلفظ 0 رأی
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione تلفظ 0 رأی
26/03/2013 elastan [it] elastan تلفظ 0 رأی
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo تلفظ 0 رأی
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti تلفظ 0 رأی
01/01/2013 giudichino [it] giudichino تلفظ 0 رأی
01/01/2013 interpellino [it] interpellino تلفظ 0 رأی
01/01/2013 capìta [it] capìta تلفظ 0 رأی
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] soffiarsi il naso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 acciambellare [it] acciambellare تلفظ 0 رأی
01/01/2013 raccoglierti [it] raccoglierti تلفظ 0 رأی
01/01/2013 affastellato [it] affastellato تلفظ 0 رأی
01/01/2013 istologicamente [it] istologicamente تلفظ 0 رأی
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] cogliere alla sprovvista تلفظ 0 رأی
01/01/2013 assemblino [it] assemblino تلفظ 0 رأی
01/01/2013 vivano [it] vivano تلفظ 0 رأی
01/01/2013 sentano [it] sentano تلفظ 0 رأی
01/01/2013 ardesia [it] ardesia تلفظ 0 رأی
01/01/2013 disturbarla [it] disturbarla تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Marinara [it] Marinara تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Ararat [it] Ararat تلفظ 0 رأی
05/01/2012 Catanei [it] Catanei تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Emio Greco [it] Emio Greco تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Hertziana [it] Hertziana تلفظ 0 رأی