کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2018 sicíní [ga] sicíní تلفظ 1 رأی
22/05/2018 úsáidfear [ga] úsáidfear تلفظ 1 رأی
21/05/2018 níolann [ga] níolann تلفظ 0 رأی
21/05/2018 súimín [ga] súimín تلفظ 0 رأی
21/05/2018 díbholaíoch [ga] díbholaíoch تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dhíolainn [ga] dhíolainn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 téitear [ga] téitear تلفظ 1 رأی
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] díolfaidh mé تلفظ 1 رأی
21/05/2018 Tíogair [ga] Tíogair تلفظ 1 رأی
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] Bhreathnoinn تلفظ 0 رأی
21/05/2018 seasaim [ga] seasaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 stopaim [ga] stopaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 cíoraim [ga] cíoraim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta تلفظ 0 رأی
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar تلفظ 1 رأی
21/05/2018 duisim [ga] duisim تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís تلفظ 1 رأی
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís تلفظ 1 رأی
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn تلفظ 0 رأی
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh تلفظ 0 رأی
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar تلفظ 0 رأی
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh تلفظ 1 رأی
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn تلفظ 1 رأی
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn تلفظ 1 رأی