کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2020 Póg mo thóin [ga] Póg mo thóin تلفظ 0 رأی
24/12/2019 airleacan [ga] airleacan تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'athraíodh [ga] d'athraíodh تلفظ 0 رأی
14/12/2019 sheachnaíodh [ga] sheachnaíodh تلفظ 0 رأی
14/12/2019 Labhraíodh [ga] Labhraíodh تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'insíodh sibh [ga] d'insíodh sibh تلفظ 0 رأی
14/12/2019 bhailítí [ga] bhailítí تلفظ 1 رأی
14/12/2019 dhíoltaí [ga] dhíoltaí تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'insíteá [ga] d'insíteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 cheannaíteá [ga] cheannaíteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 léiteá [ga] léiteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 míníteá [ga] míníteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'fhreagraíteá [ga] d'fhreagraíteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'imríteá [ga] d'imríteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 bhailíteá [ga] bhailíteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 ní éiríteá [ga] ní éiríteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 nach n-éiríteá [ga] nach n-éiríteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 chaiteá [ga] chaiteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 d'éiríteá [ga] d'éiríteá تلفظ 0 رأی
14/12/2019 gheofaí [ga] gheofaí تلفظ 0 رأی
14/12/2019 tiocfar [ga] tiocfar تلفظ 0 رأی
14/12/2019 rachfar [ga] rachfar تلفظ 0 رأی
14/12/2019 caitear [ga] caitear تلفظ 0 رأی
14/12/2019 An Tarbh [ga] An Tarbh تلفظ 0 رأی
14/12/2019 tagtar [ga] tagtar تلفظ 0 رأی
14/12/2019 Toirdhealbhach - Turlach [ga] Toirdhealbhach - Turlach تلفظ 0 رأی
13/12/2019 anóirthear [ga] anóirthear تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Croíadh [ga] Croíadh تلفظ 0 رأی
13/12/2019 Beag Inis [ga] Beag Inis تلفظ 0 رأی
13/12/2019 bogthais [ga] bogthais تلفظ 0 رأی