کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/11/2019 ghrian [ga] ghrian تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] Ó Doibhlin تلفظ 0 رأی
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] mogaill fholmha تلفظ 0 رأی
15/09/2019 dhéanfá [ga] dhéanfá تلفظ 0 رأی
15/09/2019 oirfide [ga] oirfide تلفظ 1 رأی
15/09/2019 oidheadh [ga] oidheadh تلفظ 1 رأی
15/09/2019 Cadha [ga] Cadha تلفظ 0 رأی
15/09/2019 slioganach [ga] slioganach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] Gráig na Manach تلفظ 0 رأی
15/09/2019 leoin [ga] leoin تلفظ 0 رأی
15/09/2019 samhraí [ga] samhraí تلفظ 0 رأی
15/09/2019 tsneachta [ga] tsneachta تلفظ 0 رأی
15/09/2019 snámhaí [ga] snámhaí تلفظ 0 رأی
15/09/2019 boghta [ga] boghta تلفظ 0 رأی
15/09/2019 gheofaí [ga] gheofaí تلفظ 0 رأی
15/09/2019 uisge [ga] uisge تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] Mhic Suibhne تلفظ 0 رأی
15/09/2019 éirim [ga] éirim تلفظ 0 رأی
15/09/2019 loisc [ga] loisc تلفظ 0 رأی
15/09/2019 ciaptha [ga] ciaptha تلفظ 0 رأی
15/09/2019 chlúdaigh [ga] chlúdaigh تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] Scuabtuinne تلفظ 0 رأی
15/09/2019 ramhrú [ga] ramhrú تلفظ 0 رأی
15/09/2019 ramhraithe [ga] ramhraithe تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] Brandon Scott McCrory تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] Rory Brandon McCrory تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] Máire Proinséas Nic Shandair تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Rabhthas [ga] Rabhthas تلفظ 0 رأی
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] Oireachtaigh تلفظ 0 رأی
15/09/2019 mag [ga] mag تلفظ 0 رأی