دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2010 eta [is] eta تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þrjóta [is] þrjóta تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þreyja [is] þreyja تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þramma [is] þramma تلفظ 0 رأی
24/04/2010 Þrasa [is] Þrasa تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þvinga [is] þvinga تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þroskast [is] þroskast تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þrá [is] þrá تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þreifa [is] þreifa تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þrauka [is] þrauka تلفظ 0 رأی
24/04/2010 Þorna [is] Þorna تلفظ 0 رأی
24/04/2010 hjaltalin [is] hjaltalin تلفظ 0 رأی
24/04/2010 úlnlið [is] úlnlið تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þora [is] þora تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þola [is] þola تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þjóna [is] þjóna تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þjást [is] þjást تلفظ 0 رأی
24/04/2010 Steina [is] Steina تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þinglýsa [is] þinglýsa تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þjálfa [is] þjálfa تلفظ 0 رأی
24/04/2010 þjá [is] þjá تلفظ 0 رأی
24/04/2010 armur [is] armur تلفظ 0 رأی
24/04/2010 sunnan [is] sunnan تلفظ 0 رأی
24/04/2010 háls [is] háls تلفظ 0 رأی
24/04/2010 blátönn [is] blátönn تلفظ 0 رأی
24/04/2010 lifur [is] lifur تلفظ 0 رأی
24/04/2010 fingur [is] fingur تلفظ 0 رأی
24/04/2010 búkur [is] búkur تلفظ 0 رأی
24/04/2010 munnur [is] munnur تلفظ 0 رأی
24/04/2010 öxl [is] öxl تلفظ 0 رأی