کاربر:

ret001

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/09/2017 näsdukarna [sv] näsdukarna تلفظ 2 رأی
02/09/2017 torkad [sv] torkad تلفظ 0 رأی
02/09/2017 accelerationer [sv] accelerationer تلفظ 0 رأی
02/09/2017 problemområde [sv] problemområde تلفظ 0 رأی
02/09/2017 regnskyar [sv] regnskyar تلفظ 0 رأی
02/09/2017 akvariet [sv] akvariet تلفظ 0 رأی
02/09/2017 språkligt [sv] språkligt تلفظ 0 رأی
02/09/2017 brandfarliga [sv] brandfarliga تلفظ 0 رأی
02/09/2017 lärarassistent [sv] lärarassistent تلفظ 0 رأی
02/09/2017 ambassadörer [sv] ambassadörer تلفظ 0 رأی
02/09/2017 prickfri [sv] prickfri تلفظ 0 رأی
02/09/2017 räkneövning [sv] räkneövning تلفظ 0 رأی
03/03/2017 klibbigt [sv] klibbigt تلفظ 0 رأی
03/03/2017 subjektspronomen [sv] subjektspronomen تلفظ 0 رأی
03/03/2017 hej! [sv] hej! تلفظ 0 رأی
02/09/2016 brunast [sv] brunast تلفظ 0 رأی
02/09/2016 brunröda [sv] brunröda تلفظ 0 رأی
02/09/2016 brunalg [sv] brunalg تلفظ 0 رأی
02/09/2016 aktstycket [sv] aktstycket تلفظ 0 رأی
02/09/2016 brunrosten [sv] brunrosten تلفظ 0 رأی
02/09/2016 tonbruket [sv] tonbruket تلفظ 0 رأی
02/09/2016 brunbjörnar [sv] brunbjörnar تلفظ 0 رأی
02/09/2016 bojkotta [sv] bojkotta تلفظ 0 رأی
02/09/2016 gäck [sv] gäck تلفظ 0 رأی
02/09/2016 helst inte [sv] helst inte تلفظ 0 رأی
26/04/2016 i går [sv] i går تلفظ 0 رأی
21/11/2015 reklamering [sv] reklamering تلفظ 1 رأی
21/11/2015 reklamspråk [sv] reklamspråk تلفظ 0 رأی
21/11/2015 reklamtavla [sv] reklamtavla تلفظ 0 رأی
21/11/2015 reklamskylten [sv] reklamskylten تلفظ 0 رأی