کاربر:

ret001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ret001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/04/2014 vinkelmätning [sv] vinkelmätning تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 specialister [sv] specialister تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 triangulera [sv] triangulera تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 missbruket [sv] missbruket تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 slaviskt [sv] slaviskt تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 avståndsmätning [sv] avståndsmätning تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 Triangulering [sv] Triangulering تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 twittrare [sv] twittrare تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 kopiering [sv] kopiering تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 expresident [sv] expresident تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 flitigare [sv] flitigare تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 inläggen [sv] inläggen تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 spermier [sv] spermier تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 nedfrysta [sv] nedfrysta تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 kvinnligare [sv] kvinnligare تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 bögar [sv] bögar تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 monologen [sv] monologen تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 årens [sv] årens تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 slopades [sv] slopades تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 sterilisering [sv] sterilisering تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 könskorrigering [sv] könskorrigering تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] skådespelaryrket تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 musealt [sv] musealt تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 släpig [sv] släpig تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 gångstil [sv] gångstil تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 gormar [sv] gormar تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 färdigutbildad [sv] färdigutbildad تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 fjolliga [sv] fjolliga تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 juryn [sv] juryn تلفظ توسط pernys32
18/04/2014 jämställda [sv] jämställda تلفظ توسط pernys32