دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2019 disharmonia [ca] disharmonia تلفظ 0 رأی
12/05/2019 dispondaic [ca] dispondaic تلفظ 0 رأی
12/05/2019 dispersoide [ca] dispersoide تلفظ 0 رأی
12/05/2019 necrologic [ca] necrologic تلفظ 0 رأی
12/05/2019 Signe [ca] Signe تلفظ 0 رأی
12/05/2019 Evidència [ca] Evidència تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Enric Mas [es] Enric Mas تلفظ 0 رأی
22/08/2018 tripe [es] tripe تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Edgar Robinson Peña Parra [es] Edgar Robinson Peña Parra تلفظ 0 رأی
22/08/2018 triqui [es] triqui تلفظ 0 رأی
22/08/2018 trashumación [es] trashumación تلفظ 0 رأی
22/08/2018 traslucimiento [es] traslucimiento تلفظ 0 رأی
22/08/2018 tris [es] tris تلفظ 0 رأی
22/08/2018 la fritada [es] la fritada تلفظ 0 رأی
22/08/2018 triplo [es] triplo تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Cayo de agua [es] Cayo de agua تلفظ 0 رأی
22/08/2018 xérès [es] xérès تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Richard Carapaz [es] Richard Carapaz تلفظ 0 رأی
22/08/2018 apifobia [es] apifobia تلفظ 0 رأی
22/08/2018 José Francisco Ventoso [es] José Francisco Ventoso تلفظ 0 رأی
22/08/2018 teneguia [es] teneguia تلفظ 0 رأی
22/08/2018 si se la hubiera podido preguntar [es] si se la hubiera podido preguntar تلفظ 0 رأی
22/08/2018 tecnología limpia [es] tecnología limpia تلفظ 0 رأی
22/08/2018 fluoroscopia [es] fluoroscopia تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Roraima [es] Roraima تلفظ 0 رأی
22/08/2018 bibliofobia [es] bibliofobia تلفظ 0 رأی
22/08/2018 acasarado [es] acasarado تلفظ 0 رأی
22/08/2018 Estructura socioeconómica de México [es] Estructura socioeconómica de México تلفظ 0 رأی
22/08/2018 escandallo [es] escandallo تلفظ 0 رأی
22/08/2018 de forma ridícula [es] de forma ridícula تلفظ 0 رأی