دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2019 canyola [ca] canyola تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyot [ca] canyot تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capdeguaita [ca] capdeguaita تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyeller [ca] canyeller تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyellenc [ca] canyellenc تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyissa [ca] canyissa تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyisser [ca] canyisser تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyada [ca] canyada تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyamet [ca] canyamet تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyellat [ca] canyellat تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyellera [ca] canyellera تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyissat [ca] canyissat تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyut [ca] canyut تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capmestre [ca] capmestre تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capgirolla [ca] capgirolla تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyoca [ca] canyoca تلفظ 0 رأی
26/08/2019 canyota [ca] canyota تلفظ 0 رأی
26/08/2019 Ignacio Vidal-Folch [ca] Ignacio Vidal-Folch تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capcinal [ca] capcinal تلفظ 0 رأی
26/08/2019 carbasser [ca] carbasser تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capcineig [ca] capcineig تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capialt [ca] capialt تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capcingle [ca] capcingle تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capcot [ca] capcot تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capmasat [ca] capmasat تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capolament [ca] capolament تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capenc [ca] capenc تلفظ 0 رأی
26/08/2019 capolador [ca] capolador تلفظ 0 رأی
26/08/2019 caputxeta [ca] caputxeta تلفظ 0 رأی
26/08/2019 caputxino [ca] caputxino تلفظ 0 رأی