دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
15/01/2020 agarroche [es] agarroche تلفظ توسط Covarrubias
15/01/2020 aragarrón [es] aragarrón تلفظ توسط Lufidioma
08/12/2019 plans de sa Basarda [ca] plans de sa Basarda تلفظ توسط didace
08/12/2019 plana d'en Bas [ca] plana d'en Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 lo Bas [ca] lo Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 Collet del Bas [ca] Collet del Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 Coll de Bas [ca] Coll de Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 Castelló d'en Bas [ca] Castelló d'en Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 Can Bas [ca] Can Bas تلفظ توسط didace
08/12/2019 Cal Barxó [ca] Cal Barxó تلفظ توسط didace
08/12/2019 Barulles [ca] Barulles تلفظ توسط didace
25/08/2019 Bartugueres [ca] Bartugueres تلفظ 0 رأی
25/08/2019 torrent de Bartrons [ca] torrent de Bartrons تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Bartró [ca] Bartró تلفظ 0 رأی
25/08/2019 torrent d'en Bartra [ca] torrent d'en Bartra تلفظ توسط Somhitots
25/08/2019 Can Bartomeu [ca] Can Bartomeu تلفظ 0 رأی
25/08/2019 REC Bartés [ca] REC Bartés تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Borda Bartomico [ca] Borda Bartomico تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Mas Bartomeu [ca] Mas Bartomeu تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Cal Bartomeu [ca] Cal Bartomeu تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Borda de Bartomeu [ca] Borda de Bartomeu تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Can Bartomet [ca] Can Bartomet تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Bartolina [ca] Bartolina تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Mas de Bartolo [ca] Mas de Bartolo تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Mas Bartolí [ca] Mas Bartolí تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Can Bartolí [ca] Can Bartolí تلفظ 0 رأی
25/08/2019 barranc del Bartolí [ca] barranc del Bartolí تلفظ 0 رأی
25/08/2019 Mas de Bartolet [ca] Mas de Bartolet تلفظ 0 رأی
25/08/2019 rec de Bartés [ca] rec de Bartés تلفظ 0 رأی
08/08/2019 Bartés [ca] Bartés تلفظ توسط didace