دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/04/2017 peplo [pt] peplo تلفظ 1 رأی
29/05/2013 Gatofobia [pt] Gatofobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 Anatidaefobia [pt] Anatidaefobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 Antofobia [pt] Antofobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 anuptafobia [pt] anuptafobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 Astenofobia [pt] Astenofobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 ataxofobia [pt] ataxofobia تلفظ توسط missligia
29/05/2013 monofobia [pt] monofobia تلفظ توسط jojobba
29/05/2013 Aela [pt] Aela تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Orion [pt] Orion تلفظ توسط Luna031987
28/05/2013 Alcíbia [pt] Alcíbia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Amazonomaquia [pt] Amazonomaquia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Celeno [pt] Celeno تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Guerra Ática [pt] Guerra Ática تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Lampedo [pt] Lampedo تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Marpesia [pt] Marpesia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Melanipe [pt] Melanipe تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Molpadia [pt] Molpadia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Otrera [pt] Otrera تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Pantariste [pt] Pantariste تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 PentesileiaEpisódio [pt] PentesileiaEpisódio تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 tessaliana [pt] tessaliana تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 gigantomaquia [pt] gigantomaquia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Guerra de Troia [pt] Guerra de Troia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 titanomaquia [pt] titanomaquia تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Delfos [pt] Delfos تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Dídima [pt] Dídima تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Dodona [pt] Dodona تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Elêusis [pt] Elêusis تلفظ توسط jojobba
28/05/2013 Rio Estige [pt] Rio Estige تلفظ توسط jojobba